Kế hoạch mua sắm (K.GDTC; K.SPXH; K.SPTN; P.TCCB)

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng Thiết bị - Công nghệ được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24 tháng 03 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La;

Căn cứ Đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật quý I, năm 2012 ngày 28/02/2012 của khoa GDTC-QP;

Căn cứ Đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, tháng 3, học kỳ II, năm học 2011-2012 ngày 28/02/2012 của khoa SP Xã hội;

Căn cứ Đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật ngày 09/3/2012 của khoa SP Tự nhiên;

Căn cứ Đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật quý I, năm 2012 ngày 28/02/2012 của phòng TCCB;

Căn cứ Kế hoạch phân bổ tài chính năm 2012 của trường Cao đẳng Sơn La đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thẩm định giá số 15/BB-CĐSL ngày 09/3/2011 về việc thẩm định mua sắm thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ đào tạo cho khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB;

Phòng Thiết bị - Công nghệ xây dựng Kế hoạch mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ đào tạo cho khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ đào tạo, đảm bảo hệ số sẵn sàng phục vụ công tác dạy - học, nghiên cứu khoa học của CBGV và HSSV;

- Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác và phục vụ đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao của khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB.

- Việc mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ đào tạo phải tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước, nhà trường và khuyến khích, động viên cán bộ giảng viên khai thác, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất, các phòng thực hành, thí nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao nhất.

B. NỘI DUNG

Tổ chức mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác và phục vụ đào tạo của khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB. Danh mục dụng cụ, thiết bị cần mua sắm bổ sung đã thông qua Hội đồng thẩm định giá gồm 03 mặt hàng với ước giá 47.880.000đ (Bốn mươi bảy triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

* Phòng Thiết bị - Công nghệ:

- Căn cứ kết quả họp Hội đồng thẩm định giá ngày 09/3/2012, phòng Thiết bị - Công nghệ lập kế hoạch chi tiết về việc mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ đào tạo cho khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB; Soạn thảo Hợp đồng trình Ban Giám hiệu phê duyệt. Tổ chức thực hiện công tác mua sắm theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm nhận, nghiệm thu và bàn giao thiết bị cho khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB; hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán qua phòng Kế hoạch - Tài chính.

* Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Chuẩn bị kinh phí để mua sắm thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ đào tạo của khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB.

- Phối hợp với phòng Thiết bị - Công nghệ tổ chức thực hiện giám sát việc kiểm nhận, nghiệm thu và bàn giao thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB; hoàn tất hồ sơ, thủ tục thanh toán theo quy định.

* Khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB:

- Phối hợp với phòng Thiết bị - Công nghệ, phòng Kế hoạch - Tài chính để thực hiện công tác mua sắm, cử cán bộ tham gia kiểm nhận thiết bị và quản lý, khai thác sử dụng tài sản được giao theo quy định.

2. Quy trình tổ chức thực hiện

- Phương thức mua sắm: Hợp đồng trọn gói với đơn vị cung cấp thiết bị, phương tiện kỹ thuật thông qua kết quả thẩm định giá.

- Việc mua sắm thiết bị, quản lý, khai thác sử dụng phục vụ đào tạo của khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và nhà trường về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 09/3/2012 đến 30/3/2012.

Trên đây là Kế hoạch của phòng Thiết bị - Công nghệ về việc mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện kỹ thuật cấp cho khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB. Phòng Thiết bị - Công nghệ đề nghị Ban Giám hiệu phê duyệt, cho phép tổ chức thực hiện để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ đào tạo của khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB. Yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Phòng KH - TC (phối hợp thực hiện);

- K GDTC-QP (thực hiện);

- K. SPXH (thực hiện) ;

- K. SPTN (thực hiện)

- P. TCCB (thực hiện)

- Lưu TB - CN.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thẩm định giá số 15/BB-CĐSL ngày 09/3/2011 về việc thẩm định mua sắm thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ đào tạo cho khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB;

Phòng Thiết bị - Công nghệ xây dựng Kế hoạch mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ đào tạo cho khoa GDTC-QP, khoa SPXH, khoa SPTN, phòng TCCB, cụ thể như sau:
 
free pokerfree poker
Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 3 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Số điện thoại: 0223.874.498
Địa chỉ Email: thietbicongnghecdsl@gmail.com
Flag Counter