TIN_CHI
TS2013
TRAN_VANG

LỊCH TRỰC KHOA NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:       / KH - SPTN

Sơn La, Ngày 25 tháng 7  năm 2015

KẾ HOẠCH

Trực đơn vị năm 2015

 

Thực hiện Thông báo số 43/TB-CĐSL ngày 28/2/2014 cảu trường Cao đẳng Sơn La về việc thực hiện nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, viên chức trong thi hành công vụ.

Khoa Sư phạm Tự nhiên xây dựng Kế hoạch tổ chức trực đơn vị năm 2015 như sau:

 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Kịp thời nắm bắt các nhiệm vụ của nhà trường giao

2. Nêu cao trách nhiệm vai trò của cán bộ quản lý.

3. Xây dựng nề nếp làm việc của đơn vị.

II. Yêu cầu:

1. Nghiêm túc: Đảm bảo thời gian

2. Chất lượng: Nghiên cứu và triển khai đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ.

3. Ứng xử thân thiện cởi mở với khách đến giao dịch.

 

B. NỘI DỤNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung:

1. Tiếp nhận nhiệm vụ và văn bản chỉ đạo của các đơn vị chức năng và BGH nhà trường để giải quyết tại đơn vị( ghi rõ nội dung công việc và yêu cầu thời gian thực hiện vào sổ “Kiểm tra nề nếp dạy và học”, lưu giữ sắp xếp gọn gàng đúng theo quy định) thông báo đến người thực hiện theo phân công của đơn vị nếu cần.

2. Tiếp nhận các ý kiến của HSSV và CBGV trong và ngoài trường tới các hoạt động của khoa( báo cáo kịp thời với lãnh đạo khoa)

3. Kiểm tra nề nếp dạy học, phản ánh kịp thời với trường/phó khoa các diễn biến bất thường( Lưu lại minh chứng)

4. Chấm công vào sổ theo dõi thực hiện chức trách nhiệm vụ chấp hành lao động của khoa theo từng buổi trực khoa.

2. Thời gian:

Sáng: 7h30 đến 11h; Chiều: 14h đến 17h30

3. Địa điểm: VPK Sư phạm Tự nhiên tầng nhà Hiệu bộ (H)

4. Thành phần tham gia trực:

Trưởng, phó khoa; trưởng, phó các Bộ môn; Bí thư Liên chi

( Có bảng phân công kèm theo)

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- KH được gửi vào hộp thư của đơn vị và các  phòng chức năng theo dõi, giám sát

- Lịch trực khoa được dán tại bảng tin trước VPK để thuận lợi cho CBGV và khách hành đến giao dịch công việc.

- Thiết lập các sổ sách để người thực hiện nhiệm vụ thuận lợi

- Điều chỉnh lịch trực khi cần thiết phải báo về đơn vị chức năng và người trực kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức trực đơn vị năm 2015. Yêu cầu các cá nhân được giao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu ( Báo cáo)

- Phòng TCCB ( Báo cáo)

- Phòng TT-PC ( Theo dõi)

- Lưu: đơn vị

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Thảo

 


 

LỊCH TRỰC KHOA SPTN

( Thực hiện từ ngày 03/8/2015)

Thứ

Sáng

(Từ 7h30’- 11h)

Chiều

(Từ 14h - 17h30’)

2

Phạm Trung Hiếu

( 0945 824 533)

Vũ Việt Dũng

(0985 692 003)

 

3

Nguyễn Thị Thảo

( 01635 376 509)

Phùng Trung Kiên

(0985 743 345)

 

4

Đào Sỹ Ngọc

( 01682 415 915)

Nguyễn Thị Hồng Vy

( 0977 570 879)

 

5

Nguyễn Huy Khôi

( 0912 142 948)

Nguyễn Thị Bích Hằng

(0988 207 869)

 

6

Chu Đình Đô

(0987 216 443)

Trần Thị Mai

( 0974 762 763)

 

 

 

 

 

Chế độ làm việc của giảng viên tính từ 1/7/2015 + Quy định về ra đề, chấm thi

Đề nghị các bộ môn nghiên cứu các quy định quy chế có hiệu lực từ năm học 2015 - 2016

 

Lịch học vụ năm học 2015 - 2016

ĐỀ NGHỊ THẦY CÔ GIÁO VÀ HỌC SINH SINH VIÊN THEO DÕI LỊCH HỌC VỤ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (LỊCH HỌC VỤ 2015 - 2016.doc)LỊCH HỌC VỤ 2015 - 2016147 Kb
 

Lịch kiểm tra nề nếp dạy và học tháng 8 năm 2014

LỊCH KIỂM TRA NỀ NẾP DẠY HỌC THÁNG 8 NĂM 2014

Tuần 1: Từ ngày 4/8/2014 đến 8/8/2014

1. Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Anh Tuấn

2. Cán bộ kiểm tra:

+) Đào Sỹ Ngọc – Trưởng Bộ môn Toán.

+) Nguyễn Thị Bích Hằng – P.Trưởng Bộ môn Sinh.

+) Lò Văn Nghĩa - P.Trưởng Bộ môn Lý.

+) Phùng Trung Kiên – Giáo vụ khoa

3. Các lớp kiểm tra.

+) CĐ Toán Lý K49; CĐ Sinh – Hóa K49

Chú ý: Cán bộ kiểm tra nề nếp dạy học theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách.

__________o0o__________

Tuần 2: Từ ngày 11/8/2014 đến 15/8/2014

1. Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Anh Tuấn

2. Cán bộ kiểm tra:

+) Nguyễn Huy Khôi – Trưởng Bộ môn Sinh.

+) Vũ Việt Dũng – P.Trưởng Bộ môn Hóa.

+) Nguyễn Thị Hồng Vy - P.Trưởng Bộ môn Toán.

+) Phùng Trung Kiên – Giáo vụ khoa

3. Các lớp kiểm tra.

+) CĐ Toán Lý K49; CĐ Sinh – Hóa K49

Chú ý: Cán bộ kiểm tra nề nếp dạy học theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách.

__________o0o__________

Tuần 3: Từ ngày 18/8/2014 đến 22/8/2014

1. Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Anh Tuấn

2. Cán bộ kiểm tra:

+) Đào Sỹ Ngọc – Trưởng Bộ môn Toán.

+) Nguyễn Thị Bích Hằng – P.Trưởng Bộ môn Sinh.

+) Lò Văn Nghĩa - P.Trưởng Bộ môn Lý.

+) Phùng Trung Kiên – CBKS ISO

3. Các lớp kiểm tra.

+) CĐ Toán Lý K49; CĐ Sinh – Hóa K49

Chú ý: Cán bộ kiểm tra nề nếp dạy học theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách.

__________o0o__________

Tuần 4: Từ ngày 25/8/2014 đến 29/8/2014

1. Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Anh Tuấn

2. Cán bộ kiểm tra:

+) Nguyễn Huy Khôi – Trưởng Bộ môn Sinh.

+) Vũ Việt Dũng – P.Trưởng Bộ môn Hóa.

+) Nguyễn Thị Hồng Vy - P.Trưởng Bộ môn Toán.

+) Phùng Trung Kiên – Giáo vụ khoa

3. Các lớp kiểm tra.

+) CĐ Toán Lý K49; CĐ Sinh – Hóa K49

Chú ý: Cán bộ kiểm tra nề nếp dạy học theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách.

__________o0o__________

 

 
diachi