TIN_CHI
TS2013
TRAN_VANG

Mở học kì phụ sinh viên K53 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

V/v mở học kỳ phụ cho sinh viên khối cao đẳng chính quy K53

năm học 2018 - 2019

Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-CĐSL ngày 05 tháng 6 năm 2018 của trường Cao đẳng Sơn La về Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Thông báo số 87/TB-CĐSL ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc hướng dẫn sinh viên khối cao đẳng K53 đăng ký học lại một số môn học chưa đạt;

Căn cứ phiếu đăng ký học lại của sinh viên khối cao đẳng chính quy K53, và bảng tổng hợp danh sách đăng ký học lại của các khoa quản lý ngành;

Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tới các đơn vị một số nội dung sau:

1. Mở các lớp độc lập trong học kỳ phụ cho HSSV học lại, mỗi học phần sinh viên đăng ký học lại là một lớp (có danh sách kèm theo).

2. Các khoa được phân công giảng dạy (kèm theo thông báo này), phân công giảng viên giảng dạy các học phần do khoa quản lý.

3. Các khoa quản lý ngành lập thời khóa biểu các học phần còn lại mà sinh viên khoa mình đăng ký học nộp về phòng Đào tạo hạn cuối ngày 12/06/2019.

Lưu ý:

- Các khoa quản lý ngành căn cứ vào lịch học, lịch thi của sinh viên khối cao đẳng K53 sắp xếp số tiết đảm bảo thời gian thực hiện.

- Thời khóa biểu lập theo mẫu (HS/8.5.1K/02/P.DTAO), hướng dẫn công việc phân cấp quản lý lập thời khóa biểu (HD/8.5.1K/P.DTAO).

- Các khoa được phân công giảng dạy lập danh sách giảng viên giảng dạy các học phần chung nộp về phòng Đào tạo hạn cuối ngày 12/06/2019.

4. Thời gian thực hiện:

* Giảng dạy và học tập:

- Từ ngày: 12/06/2019 – 02/07/2019

- Buổi sáng: học từ tiết 1 đến tiết 5

- Buổi chiều: học từ tiết 6 đến tiết 10

* Thời gian ôn thi, thi, thi lại, lên điểm: Căn cứ vào lịch học của các lớp phòng KT&ĐBCL xây dựng kế hoạch thi cho các lớp.

5. Các khoa quản lý ngành phối hợp với các khoa giảng dạy học phần quản lý nề nếp dạy học, thông báo tới HSSV thời gian học và phải hoàn thiện nghĩa vụ đối với nhà trường trước khi vào lớp theo TTQT (QT/8.5.1E/P.ĐT) giải quyết học vụ của phòng Đào tạo, kiểm tra việc thực hiện nề nếp dạy và học theo quy định.

- Giảng viên tham gia giảng dạy xây dựng kế hoạch cụ thể, giảng dạy và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy chế.

Lưu ý: Giảng viên giảng dạy học phần yêu cầu HSSV xuất trình phiếu vào lớp ngay trong buổi học đầu tiên. Nếu buổi học đầu tiên HSSV chưa xuất trình được phiếu vào lớp coi như HSSV không tham gia học học phần đó (Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp không thực hiện theo quy định của Nhà trường).

6. Phòng KT&ĐBCL xây dựng kế hoạch tổ chức thi cho các lớp (danh sách kèm theo thông báo này).

7. Phòng Quản trị - Thiết bị phối hợp với các khoa sắp xếp phòng học cho các lớp.

8. Phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức thu học phí của các lớp theo quy định.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (chỉ đạo);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trong trường (thực hiện);

- Lưu: VT, ĐT.

( Đã ký)

Nguyễn Đức Long

 

Thông báo họp công đoàn bộ phận

Thông báo: Trân trọng kính mời các đồng chí công đoàn viên thuộc CĐBP4 dự họp "Tổng kết thi đua, khen thưởng" năm học 2018-2019.

Thời gian: 15h00, ngày 13/6/2019

Địa điểm: Phòng họp số 2 nhà H

Trân trọng!

 

 

Thông báo họp khoa

THÔNG BÁO HỌP KHOA:

- Thời gian: 14h ngày 13/6/2019 (Thứ 5)

- Địa điểm: Văn phòng khoa ĐTGV THCS

- Nội dung: Họp Đánh giá, phân loại CBVC năm học 2018-2019

YÊU CẦU: CÁC ĐC LÀM BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (THEO MẪU ĐÃ GỬI)

 

 

Mở lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số tại trường THPT Mộc Hạ Huyện Vân Hồ

Thời gian học 3 tháng dự kiến từ tháng 6/2019

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (tb65.jpg)tb65.jpg262 Kb
 
diachi