Đề tài NCKH của HSSV
ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI

Môc ®Ých nghiªn cøu

§Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p ph¸t huy TTCNT cña trÎ 5-6 tuæi trong H§KPKH vÒ c¸c HTTN, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc trÎ ë tr­êng mÇm non.

Chi tiết xem tại đay

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (DE CUONG DE TAI.doc)ĐCĐT36 Kb
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐT

1.Đơn vị chủ trì: Khoa SP Tiểu học - mầm non

Tên đề tài: Mét sè biÖn ph¸p ph¸t huy tÝnh tÝch cùc nhËn thøc cña trÎ 5-6 tuæi thông qua ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc vÒ c¸c hiÖn t­îng tù nhiªn trường mm non địa bàn thành ph Sơn la .

Mã số đề tài: …………………………..

2.Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Huyền- Vì Thị Tiên

Lớp: CĐMN K45A, 45B

Chức vụ: Lớp trưởng lớp CĐMN 45A,B

Điện thoại NR:......................................... Điện thoại di động:

 Email:

Chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (PHIEU ĐANG KY DE TAI- SV.doc)PHIẾU ĐK882 Kb
 
ĐỀ TÀI SINH VIÊN CĐMN K45

1. Lý do chọn đề tài:

Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña ng­êi häc lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña qu¸ tr×nh d¹y häc. VÊn ®Ò nµy ®· ®­îc ®Æt ra trong ngµnh gi¸o dôc n­íc ta tõ nh÷ng n¨m 1960 vµ trong c«ng cuéc c¶i c¸ch gi¸o dôc  lÇn hai ®· lµ mét trong c¸c ph­¬ng h­íng c¶i c¸ch, nh»m ®µo t¹o nh÷ng ng­êi lao ®éng s¸ng t¹o, lµm chñ ®Êt n­íc . V× vËy, nã lu«n lµ trung t©m chó ý cña lý luËn, thùc tiÔn d¹y häc vµ ®Õn nay vÉn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt cña d¹y häc - gi¸o dôc.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (de tai Tien Huyen (Hoan chinh).doc)ĐT SV K45208 Kb
 


free pokerfree poker
Flag Counter