Hình ảnh hoạt động

Đang trực tuyến

Hiện có 25 khách Trực tuyếnCHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SPTH

Chuẩn đầu ra là quy định về nội dung kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, ngành đào tạo....

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (CHUAN DAU RA-CDTH.doc)CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SPTH71 Kb
 
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SP MẦM NON

Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009-2010 và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, các trường ĐH, CĐ cần tổ chức xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành nghề đào tạo của trường. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học này, là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của từng cơ sở đào tạo và toàn ngành, là cam kết của các cơ sở giáo dục đại học về chất lượng đào tạo với xã hội, về năng lực của người học sau khi tốt nghiệp.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (CHUAN ĐAU RA NGÀNH MN- TH.doc)CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SPMN67 Kb
 
CTPPGD MÔN PT&TCTHCT
nNội dung chinh của bai giảng :
T×m hiÓu nh÷ng ®iÓm ®­ược kÕ thõa tõ chư­¬ng tr×nh cò vµ nh÷ng ®iÓm míi trong chư­¬ng tr×nh GD mÇm non vÒ c¸ch lËp kÕ ho¹ch gi¸o dôc vµ tæ chøc thùc hiÖn.
nC¸ch thøc lËp kÕ ho¹ch gi¸o dôc nhµ trÎ theo Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non.
nC¸ch thøc lËp kÕ ho¹ch gi¸o dôc nhµ trÎ theo Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non.
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Lap ke hoach giao duc.ppt)LẬP KẾ HOẠCH GD3337 Kb
 
BÀI GIẢNG CTPPDH MÔN NGỮ VĂN
 Nội dung chính của bài giảng: 
Tìm hiểu những vấn đề chung về tác giả, tác phẩm
Phân tích làm rõ nội dung tư tưởng, giá trị đặc sắc của tác phẩm
Thảo luận: So sánh với các tác phẩm cùng chủ đề
Diễn xuất một trích đoạn truyện tự chọn
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Bài giảng Grim và tác phẩm.ppt)BÀI GIANGRGRIM VÀ TP2250 Kb
 


Trang 44 trong tổng số 46
free pokerfree poker
Flag Counter