Quản Trị Thiết Bị

Thông Báo - Tin Tức

Kiện toàn Đội TNXK, TNTQ

Về việc kiện toàn Đội Thanh niên xung kích, Thanh niên tự quản của trường Cao đẳng Sơn La

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Read more: Kiện toàn Đội TNXK, TNTQ

Ảnh Hoạt Động

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6