Quản Trị Thiết Bị

Kiện toàn Đội TNXK, TNTQ

Về việc kiện toàn Đội Thanh niên xung kích, Thanh niên tự quản của trường Cao đẳng Sơn La

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La được ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của UBND tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của trưởng phòng Tổ chức cán bộ, phòng QT-ĐS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Đội Thanh niên xung kích, Thanh niên tự quản (TNXK,TNTQ) của trường Cao đẳng Sơn La gồm các Ông/bà có tên sau: (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Đội TNXK, TNTQ được kiện toàn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong trường Cao đẳng Sơn La theo các quy định của nhà trường và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Các ông/bà: Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; Trưởng phòng QT – ĐS; Trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

DANH SÁCH

Đội Thanh niên xung kích, Thanh niên tự quản của trường Cao đẳng Sơn La

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐ - CĐSL, ngày 16/5/2016 của

Trường Cao đẳng Sơn La về việc kiện toàn Đội TNXK, TNTQ của trường Cao đẳng Sơn La)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

(Trong đội xung kích,

thanh niên tự quản)

1.    

Lê Văn Minh

PHÒNG QT-ĐS

Đội Trưởng

2.    

Nguyễn Văn Long

KHOA NÔNG LÂM

Đội Phó

3.    

Trần Thế Long

KHOA NÔNG LÂM

Đội phó

4.    

Tòng Văn Thắng

CĐTH K51C

Đội xung kích

5.    

Lò Văn Thắng

CĐTH K51B

Đội xung kích

6.    

Lò Văn Hom

TCTH K52B

Đội xung kích

7.    

Lò Văn Tỉnh

CĐCNKTĐ K51

Đội xung kích

8.    

Lò Văn Toán

CĐCTXH K51

Đội xung kích

9.    

Lù Văn Quang

CĐCTXH K51

Đội xung kích

10.           

Lò Văn Hom

TCTH K52B

Đội xung kích

11.           

Cà Thúy Hồng

CĐQTVP K51

Đội xung kích

12.           

Quàng Thị Vặt

CĐTH K51C

Đội xung kích

13.           

Lường Văn Oanh

CĐTH K51C

Đội xung kích

14.           

Nguyễn Công Tuấn

CĐCNKTĐIỆN K51

Đội xung kích

15.           

Lò Văn Thành

CĐCNKTĐIỆN K51

Đội xung kích

16.           

Cháu Văn Thoại

CĐNV K51

Đội xung kích

17.           

Mè Thị Nhẫn

CĐQLTNR K51

Đội xung kích

18.           

Mùa A Vừ

CĐQLVH K51

Đội xung kích

19.           

Trịnh Tuấn Hùng

KHOA NỘI VỤ

Thanh niên tự quản

20.           

Vì Văn Nhất

CĐNCTXH K52

Thanh niên tự quản

21.           

Lường Văn Thương

CĐNCTXH K51B

Thanh niên tự quản

22.           

Tòng Thị Biên

CĐK.NÔNG K52

Thanh niên tự quản

23.             

Hà Thị Nga

CĐMN K51

Thanh niên tự quản

24.             

Cà Thị Thủy

CĐTH K51E

Thanh niên tự quản

25.             

Cà Thị Heo

CĐMN K51B

Thanh niên tự quản

26.             

Phạm Thị Thu Trang

CĐTH K51A

Thanh niên tự quản

27.             

Lê Thị Nhung

TCMN K52A

Thanh niên tự quản

28.             

Giàng A Lếnh

CĐQLTNR K52

Thanh niên tự quản

29.           

Hà Văn Thinh

CDĐIỆN K51

Thanh niên tự quản

30.           

Lò Văn Lưu

CĐ ĐIỆN K51

Thanh niên tự quản

31.           

Lò Thị Dung

CĐ TH K52C

Thanh niên tự quản

32.           

Tòng Thị Sim

CĐTH K51E

Thanh niên tự quản

33.           

Lò Văn Sinh

CĐSP TA K51

Thanh niên tự quản

34.           

Lò Thị Bình

CĐTH K51D

Thanh niên tự quản

35.           

Lò Thị Nguyệt

CĐTH K51C

Thanh niên tự quản

36.           

Lường Thị Thỏa

CĐN CTXH K51

Thanh niên tự quản

37.           

Lò Văn Ngoan

CĐKT ĐIỆN K51

Thanh niên tự quản

38.            

Lò Thị Son

CĐMN K51A

Thanh niên tự quản

39.            

Hà Thị Thủy

CĐMN K51A

Thanh niên tự quản

40.           

Lò Văn Hịa

CĐQLTNR K52

Thanh niên tự quản

41.           

Lò Văn Hùng

CĐTL K51

Thanh niên tự quản

42.           

Cà Văn Kiểu

CĐQLTNR K51

Thanh niên tự quản

43.           

Mùa A Vừ

CĐQLVH K51

Thanh niên tự quản

44.           

Lò Thị Hậu

CĐSP SINH K52

Thanh niên tự quản

45.           

Phan Thị Như Quỳnh

CĐTH K52E

Thanh niên tự quản

 

 

                                                                             Danh sách gồm: 45 người.

Ảnh Hoạt Động

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6