Quản Trị Thiết Bị

Việc cập nhật và báo cáo tình hình cập nhật thông tin lên website của đơn vị

Để duy trì và tăng cường công khai hóa các hoạt động của đơn vị, cũng như đảm bảo các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường hàng năm về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Trường Cao đẳng Sơn La thông báo đến các đơn vị thực hiện những nội dung cụ thể sau:

 

  1. Các đơn vị tăng cường cập nhật thông tin lên website của đơn vị mình quản lý hàng tháng, đây được xem là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hàng năm (số tin, bài cập nhật hàng tháng).
  2. Hàng tháng các đơn vị lập và gửi báo cáo tình hình cập nhật thông tin lên website của đơn vị mình về cho phòng Quản trị - Thiết bị (đ/c Đặng Thảo Nguyên) qua hệ thống thông tin điện tử trước ngày 25 hàng tháng (có mẫu kèm theo). Đơn vị nào không thực hiện được tính là một lần không nộp báo cáo vào tháng tương ứng.
  3. Hàng tháng phòng Quản trị - Thiết bị tổng hợp việc nộp báo cáo của các đơn vị gửi về phòng Tổng hợp-Hành chính và thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng trường cùng với báo cáo tháng của đơn vị.

Trên đây là thông báo về việc cập nhật và báo cáo tình hình cập nhật thông tin lên website của các đơn vị. Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Ảnh Hoạt Động

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6