THÔNG BÁO 

V/v Cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường đến làm việc ngoài giờ hành chính

- Căn cứ Nghị Quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ; Kết luận tại hội nghị giao ban giữa Ban Giám hiệu nhà trường với lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trong trường;

- Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường và thực trạng hoạt động của lực lượng bảo vệ nhà trường.

Ngày 06/5/2016 Nhà trường đã ký kết hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ với Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phương Đông.

Để đảm bảo an toàn cho công tác bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ trong cơ quan. Nhà trường yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong trường thực hiện nội dung sau:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Đội Thanh niên xung kích, Thanh niên tự quản của trường Cao đẳng Sơn La

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La được ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của UBND tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của trưởng phòng Tổ chức cán bộ, phòng QT-ĐS,

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM HỌC 2016 - 2017

  1. 100% phòng học được bố trí đảm bảo về thời gian đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường.
  2. 100% các dịch vụ trong nhà trường được đánh giá định kỳ hàng tháng theo quy định.
  3. 100% công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong trường được kiểm soát.

Ngày 06/5/2016 trường Cao đẳng Sơn La đã ký kết hợp đồng thuê bảo vệ với Công ty TNHH Phường Đông (STC). Rất mong được sự phối hợp của các đơn vị để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao (Chi tiết xem Thông báo số 117/TB-CĐSL ngày 06/5/2016 đính kèm)

Thủ tục quy trình

Các thủ tục quy trình liên quan đến phòng Quản trị thiết bị vui lòng xem theo đường dẫn bên dưới

Click here

Free Joomla! Ebook

Free Joomla ebook | Joomla 3.0 Made Easy
Phòng Quản Trị Thiết Bị - Trường Cao Đẳng Sơn La