Nghiệm thu chương trình, giáo trình, tài liệu
Nghiệm thu kết quả nghiên cứu 06 tháng đầu năm 2014 với đề tài NCKH cấp tỉnh

Nhằm đảm bảo tiến độ nghiên cứu đã được phê duyệt tại thuyết minh nghiên cứu đối với đề tài NCKH cấp tỉnh "Nghiên cứu nội dung và giải pháp xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng nhằm bảo tồn văn hóa, giảm nghèo và bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La"; theo đề nghị của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu, chiều ngày 24/6/2014 vừa qua, tại phòng họp số 1, Ban quản lí đề tài NCKH cấp tỉnh đối với đề tài trên đã tổ chức hội nghị nghiệm thu 07 chuyên đề và sản phẩm nghiên cứu 6 tháng đầu năm 2014.

Đọc thêm...
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG

 

KẾ HOẠCH NGHIỆM THU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

HỆ CAO ĐẲNG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Để chuẩn bị cho việc thực hiện đào tạo các ngành học trình độ cao đẳng theo học chế tín chỉ, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức nghiệm thu 20 chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo trình độ cao đẳng theo học chế tín chỉ thực hiện đào tạo từ năm học 2011 - 2012 như sau:

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2011 - 2012.

- Căn cứ kế hoạch năm học 2011 - 2012 của nhà trường và Mục tiêu chất lượng 2 năm 2010-2011 theo QMS ISO 9001:2008

- Căn cứ đề xuất nghiệm thu chương trình và chuẩn đầu ra chương trình cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ của các khoa: SPTN (03 chương trình), SPXH (01), THMN (02 chương trình), Kinh tế (02 chương trình), Nông Lâm (04 chương trình), Nội vụ (01 chương trình), KTCN (02 chương trình),VHDL (02 chương trình), LĐXH (01chương trình), Ngoại ngữ (01 chương trình), GDTCQP (01 chương trình).


 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP

KẾ HOẠCH NGHIỆM THU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Để chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011 - 2012, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức nghiệm thu 15 chương trình đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp thực hiện đào tạo từ năm học 2011 - 2012 như sau:

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc được phép đào tạo nguồn nhân lực trình độ trung cấp chuyên nghiệp từ năm học 2011 - 2012.

- Căn cứ kế hoạch năm học 2011 - 2012 của nhà trường.

- Căn cứ đề xuất nghiệm thu chương trình và chuẩn đầu ra chương trình trung cấp chuyên nghiệp của các khoa: sư phạm THMN (02 chương trình), Kinh tế (01 chương trình), Nông Lâm (04 chương trình), Nội vụ (03 chương trình), KTCN (02 chương trình) và VHDL (3 chương trình). 


 


huynh
free pokerfree poker
Designed by Cuongpmit
Flag Counter