Quyết định


Quyết định v/v tuyển chọn Logo biểu trưng Trường Cao đẳng Sơn La

Ngày 08/08/2013 Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Sơn La đã ra quyết định chọn mẫu Logo do Họa sĩ Nguyễn Phước Đức - số nhà 390/1 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh sáng tác làm logo biểu trưng Trường Cao đẳng Sơn La từ tháng 8/2013 (Mẫu Logo kèm theo).

Chi tiết xin xem tệp đính kèm

 
Quyết định thành lập Ban quản lí đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2012

Thành lập Ban quản lí đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2012

đối với đề tài "Ứng dụng công nghệ thông tin để biên soạn và thiết kế bộ từ điển ( đa ngôn ngữ - đa phương tiện) Việt - Thái - Mông - Anh"

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

 Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng qui định trong Thông tư 14/TT - BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Căn cứ Qui chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La;

 Căn cứ Kế hoạch số 86/ KH-CĐSL ngày 17/6/2011 về hoạt động Quản lí khoa học và Quan hệ Quốc tế năm học 2011 - 2012 của trường Cao đẳng Sơn La;

 Căn cứ quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì và đề cương chi tiết, dự toán kinh phí đề tài khoa học thực hiện từ năm 2012 của Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

 Theo đề nghị của trưởng phòng QLKH&QHQT,

Đọc thêm...
 


huynh
free pokerfree poker
Designed by Cuongpmit
Flag Counter