Mục tiêu chất lượng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

 

TẦM NHÌN - 2020

    Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

SỨ MẠNG - 2015

     Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bền vững của nhà trường và xã hội.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - 2013

       Đào tạo nguồn nhân lực trong nền kinh tế trí thức vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.

      Tiếp cận các dịch vụ giáo dục khu vực và thế giới để đào tạo theo học chế tín chỉ, cải tiến liên tục chương trình, phương pháp dạy - học và cách quản lý của nhà trường.

       Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy - học, hướng tới người học, người sử dụng lao động và xã hội.

        Phát huy mọi tiềm năng và sự công hiến của tất cả các thành viên, xây dựng ý thức kỷ luật, quan hệ mật thiết với khách hàng, gia tăng chất lượng dịch vụ giáo dục để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

 


Trang 8 trong tổng số 8
huynh
free pokerfree poker
Designed by Cuongpmit
Flag Counter