TB điều chỉnh phòng thi vấn đáp HP Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Do ngày 22/ 6/ 2012, một số phòng học tầng 1 nhà B được sử dụng cho lớp học Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, nên để đảm bảo trật tự Tổ Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lêniin thông việc điều chỉnh phòng hỏi thi vấn đáp đối với HP Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin như sau:

Ngày thi

Mã lớp

Lớp ưu tiên

Địa điểm

Ngày 22/ 6/ 2013

Sáng: từ 7h30

Chiều: Từ 13h30

1649115007

Khoa học thư viện K49

P.204 - B

1649118007

Quản trị văn phòng K49

P.205 - B

1649119007

Kế toán K49

P.207 - B

 
free pokerfree poker

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter