Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Một số định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hết môn hoc, học phần năm 2013

Tháng 3 năm 2013 Phòng KT&ĐBCL đã soạn thảo và ban hành một số định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hết môn học/học phần năm 2013