Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Thông báo về việc tổ chức thi học phần lần 1, học kỳ 2 , năm 2014 - 2015 khối TC K50A, K49B

Phòng KT&ĐBCL thông báo tới các đơn vị trong trường về việc tổ chức thi học phần lần 1, học kỳ 2, năm học 2014 - 2015, khối TC K50A, K49B. Các đơn vị có thể vào web của phòng KT&ĐBCL để tải thông báo. Đề nghị các khoa, tổ bộ môn thực hiện nghiêm túc theo TB.