Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Tài liệu tập huấn về đánh giá Chương trình đào tạo Và công tác ra đề thi bám sát chuẩn đầu ra, phù hợp với học sinh, sinh viên

Căn cứ vào Kế hoạch số 61 của trường CĐSL. Phòng KT&ĐBCL đưa lên trang web của Phòng Tài liệu tập huấn về đánh giá Chương trình đào tạo Và công tác ra đề thi bám sát chuẩn đầu ra, phù hợp với học sinh, sinh viên. Các giảng viên có thể tải về để nghiên cứu.