Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

THÔNG BÁO Kết quả thăm dò mức hài lòng của người học về học phần/môn học học kỳ I năm học 2013 - 2014

Tháng 03/2014 phòng KT&ĐBCL đã hoàn thành kết quả thăm dò mức hài lòng về MH/HP học kỳ 1 năm học 2013 - 2014. Phòng KT&ĐBCL thông báo đến các đơn vị được biết