Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Thông báo về việc hoàn thành nhập điểm

Phòng KT&ĐBCL thông báo các Khoa/Bộ môn quản lý các lớp TC K50A, K50B, K49B, nộp báo cáo hoàn thành nhập điểm lên phòng KT&ĐBCL trước ngày 20/03/2014. Đề nghị các Khoa/Bộ môn thực hiện đúng theo quy định