Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Bảng điểm tổng hợp học kỳ 1, năm học 2012-2013 khối CĐ K49

Phòng KT&ĐBCL đưa lên điểm tổng kết học kỳ 1, năm học 2012 - 2013 khối CĐ K48, các khoa, bộ môn, học sinh, sinh viên có thể tải về

Điểm tổng kết học kỳ 1, năm học 2012 - 2013 khối CĐ K48

Phòng KT&ĐBCL đưa lên điểm tổng kết học kỳ 1, năm học 2012 - 2013 khối CĐ K48, các khoa, bộ môn, học sinh, sinh viên có thể tải về