Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Kế hoạch ISO tháng 03/2014

Ngày 26 tháng 02 năm 2014 phòng KT&ĐBCL đã soạn thảo kể hoạch tháng 03 năm 2014, triển khai các công việc ISO của phòng.

Attachments:
Download this file (KE HOACH VAN HANH THANG 03 NAM 2014.doc)Kế hoạch ISO tháng 03 năm 2014[ ]195 kB

Kế hoạch ISO tháng 01/2014

Ngày 26 tháng 12 năm 2013 phòng KT&ĐBCL đã soạn thảo kể hoạch tháng 01 năm 2014, triển khai các công việc ISO của phòng.

Attachments:
Download this file (KE HOACH VAN HANH THANG 01 NAM 2014.doc)Kế hoạch ISO tháng 01 năm 2014[ ]195 kB

Kế hoạch ISO tháng 02/2014

Ngày 26 tháng 01 năm 2014 phòng KT&ĐBCL đã soạn thảo kể hoạch tháng 02 năm 2013, triển khai các công việc ISO của phòng.

Kế hoạch ISO tháng 9 năm 2013

Ngày 26 tháng 8 năm 2013 phòng KT&ĐBCL đã soạn thảo kể hoạch tháng 9 năm 2013, triển khai các công việc ISO của phòng.