Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

VẤN ĐỀ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Hiện nay còn có nhiều quan điểm, nhiều cách tiếp cận khác nhau (Kiểu 7 ông thầy bói xem voi!): có người cho rằng chất lượng là sự vượt trội, người cho rằng chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu, người cho rằng chất lượng là sự đáng giá đồng tiền bát gạo, người cho rằng chất lượng là giá trị chuyển đổi…

Trường chúng ta đang quản lý theo tiêu chuẩn ISO chính là thực hiện: chất lượng là sự nhất quán. Nó tập trung vào quá trình và đặt ra những đặc tính cụ thể (Viết những gì cần làm) nhằm đạt được một cách hoàn hảo. Phương châm của quan niệm này (ISO) là: Khiếm khuyết bằng không, mọi việc làm đúng ngay từ đầu.

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2013 và những năm tiếp theo

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động đòi hỏi sinh viên tốt nghiệp ra trường có chất lượng cao và đạt chuẩn đầu ra đã công bố, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ngày càng trở nên đặc biệt cấp thiết. Nhận thức rõ vấn đề này, trường Cao đẳng Sơn La là 01 trong 15 trường cao đẳng đầu tiên tham gia Tự đánh giá và kiểm định chất lượng (KĐCL) từ năm 2008 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm: Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2013 và những năm tiếp theo

Một số định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hết môn học, học phần năm 2013

Tháng 3 năm 2013 Phòng KT&ĐBCL đã soạn thảo và ban hành một số định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hết môn học/học phần năm 2013