Cơ cấu tổ chức
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

 

 

1. Họ và tên: PHẠM QUYẾT THẮNG

Chức vụ: Trưởng khoa Kỹ thuật - Công nghệ

2. Ngày sinh: 15/07/1969

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0912.631.130 - 0966.99.0505

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2003

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Nghiệp vụ sư phạm nghề,

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Lập trình ứng dụng


212_1

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY TƯƠI

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn bộ phận

2. Ngày sinh: 20/10/1982

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 01636.952.382

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2003

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Nghiệp vụ sư phạm nghề,

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:


BỘ MÔN TIN HỌC - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

1. Họ và tên :   ĐÀO VĂN LẬP

2. Ngày sinh:    15/06/1985

3. Liên lạc :       - Điện thoại :  0987.15.06.85 - 0985.84.8866

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị :             Thạc sĩ

5. Chuyên ngành :  Công nghệ thông tin

6. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ phương pháp giảng dạy cao đẳng đại học, nghiệp vụ sư phạm nghề

7. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

8. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 

1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Chí

Chức vụ: Phó Trưởng khoa KTCN

2. Ngày sinh: 20/11/1977

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0912148636

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ Chuyên ngành Khoa học máy tính

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2000

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ phương pháp giảng dạy cao đẳng đại học, nghiệp vụ sư phạm nghề

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 

 

 

 

1. Họ và tên: NGUYỄN HẢI NAM

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Tin học - Bí thư LCĐ KTCN

2. Ngày sinh: 28/04/1988

3. Liên lạc:    - Điện thoại: 0944.886.887 – 0972.00.2626

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ; Chuyên ngành : Công nghệ thông tin

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2013

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Nghiệp vụ sư phạm nghề

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không1. Họ và tên: HOÀNG THỊ NHẤT

Chức vụ: Cán bộ kiểm soát ISO

2. Ngày sinh: 16/01/1986

3. Liên lạc:     - Điện thoại:  0982.420.720

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ ; Chuyên ngành Khoa học máy tính

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính : Không1. Họ và tên: NGUYỄN PHÚ THÀNH

2. Ngày sinh: 21/05/1985

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 0974.092.235

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ ; Chuyên ngành Khoa học máy tính

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:2009

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính : Không

 

 1. Họ và tên: NGUYỄN THU HUYỀN

2. Ngày sinh: 26/09/1986

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 0978.771.027

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ Chuyên ngành Khoa học máy tính

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:2009

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo sư phạm chính quy, nghiệp vụ sư phạm nghề

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không


 

VÂN

1. Họ và tên :   Nguyễn Thị Vân

2. Ngày sinh:    3/10/1984

3. Liên lạc :        - Điện thoại :  0962.828.988 

- Email: @gmail.com

4. Học vị :             Thạc sĩ

5. Chuyên ngành :  Công nghệ thông tin

6. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ phương pháp giảng dạy cao đẳng đại học, nghiệp vụ sư phạm nghề

7. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

8. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không
Ộ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG


 

 

 

 

loi

 

 

1. Họ và tên: LÊ LỢI

Chức vụ: Trưởng bộ môn CNKT Điện - KHMT

2. Ngày sinh: 22/05/1986

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0976.772.389

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ ; Chuyên ngành: Khoa học môi trường

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Nghiệp vụ sư phạm nghề,

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

+ Nghiên cứu công nghệ lọc nước sinh hoạt;

+ Quản lý môi trường (chất thải rắn)

 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên: VŨ THỊ BÍCH

Chức vụ: P.Trưởng bộ môn CNKT Điện - KHMT

2. Ngày sinh: 20/11/1986.

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0978.998.656

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sỹ; Chuyên ngành : Công nghệ kỹ thuật điện

5. Học hàm: Không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Nghiệp vụ sư phạm nghề.

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:


 

 

1. Họ và tên: QUÁCH THỊ SƠN

2. Ngày sinh: 09/04/1984

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0972.003.684

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ ; Chuyên ngành : Điện tử viễn thông

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2009

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Nghiệp vụ sư phạm nghề.

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 

 

1. Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG THƯ

2. Ngày sinh: 12/01/1988

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 01634.100.219

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ; Chuyên ngành : Khoa học máy tính

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo SP chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 

 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÌ

Chức vụ: Trợ lý khoa KTCN

2. Ngày sinh: 17/10/1987

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0987.653.963

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Cử nhân; Chuyên ngành : Môi trường

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Nghiệp vụ sư phạm nghề.

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 

 


1. Họ và tên: TRẦN THỊ THANH NGA

2. Ngày sinh: 14/02/1984

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0988.27.8383

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ ; Chuyên ngành : Điện khí hóa mỏ

5. Học hàm: Không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2008

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo SP chính quy, Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nghề, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cao đẳng - đại học.

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 

 

 

 

 

 

 

 


free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter