Chức năng, nhiệm vụ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ- CĐSL ngày 26/10/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La ( sửa đổi, bổ sung).

1. Chức năng:

Quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và thấp hơn đối với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực công tác xã hội, nội vụ, hành chính văn phòng và pháp luật cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch, thực hiện giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực nội vụ, hành chính, pháp luật, công tác xã hội, quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành cho HSSV, học viên trong toàn trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Đào tạo, bồi dưỡng cử nhân cao đẳng và các trình độ thấp hơn thuộc lĩnh vực nội vụ, hành chính văn phòng, pháp luật và lao động xã hội;

c) Tổ chức cho cán bộ viên chức, học sinh sinh viên, học viên học tập, nghiên cứu các văn bản luật và quản lý Nhà nước;

d) Tham gia thực hiện các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật, quản lý hành chính, lao động xã hội đáp ứng yêu cầu xã hội theo quy định của pháp luật; Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các phòng thực hành được nhà trường giao cho khoa quản lý; Quản lý và tổ chức thực hiện việc tự chủ về phân công nhiệm vụ đối với các bộ môn trực thuộc khoa;

đ) Phối hợp với khoa bồi dưỡng thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu của đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

e) Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng, hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện;

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


free pokerfree poker
Flag Counter