Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của khoa Nội vụ - Công tác xã hội

+ Quản lý, tổ chức thực hiện giảng dạy các bộ môn thuộc lĩnh vực nội vụ, hành chính, pháp luật, công tác xã hội và tham gia thực hiện công tác giáo dục pháp luật, công tác pháp chế trong nhà trường.

+ Xây dựng kế hoạch, thực hiện giảng dạy các bộ môn thuộc lĩnh vực nội vụ, hành chính, pháp luật, công tác xã hội cho học viên và học sinh sinh viên trong toàn trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đào tạo, bồi dưỡng cử nhân cao đẳng và các trình độ thấp hơn thuộc lĩnh vực nội vụ, hành chính, pháp luật, công tác xã hội.

+ Tổ chức cho giảng viên, học sinh sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, các văn bản luật và quản lý của nhà  nước.

+ Tham gia Hội đồng giáo dục pháp luật và phối hợp với phòng Thanh tra – pháp chế thực hiện công tác pháp chế trong nhà trường.

+ Tham gia thực hiện các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật, quản lý hành chính đáp ứng yêu cầu xã hội theo quy định của pháp luật.

 


free pokerfree poker
Flag Counter