Đại hội chi bộ 05 khóa 2017 - 2020
Công đoàn tham gia giải bóng chuyền
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

Quy định 681 trường CĐSL

Để thuận tiện cho các đơn vi, cá nhân nghiên cứu, triển khai, áp dụng. Phòng KT&ĐBCL gửi lên Website của phòng Quy định 681 ban hành theo Quyết định số 681/QĐ-CĐSL ngày 30/10/2017. Các đơn vị, cá nhân có thể tải tại đây.