QĐ+ Kế hoạch Thanh tra Kết quả kê khai định mức lao động của giảng viên năm học 2019-2020

Phòng KT&ĐBCL gửi QĐ+ Kế hoạch Thanh tra Kết quả kê khai định mức lao động của giảng viên năm học 2019-2020. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi, thực hiện.

Quyết định

Kế hoạch