Quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh năm 2020

Phòng KT&ĐBCL gửi Quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh năm 2020. Các đơn vị cá nhân có thể tải về để theo dõi, thực hiện.

Quyết định

Kế hoạch