Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội chi bộ 05 nhiệm kỳ 2020-2023
Lễ khai mạc giải bóng chuyền

Giới thiệu về Phòng KT&ĐBCL

  • Chuyên mục: Tổng quan
  • Được đăng: Thứ tư, 20 Tháng 2 2019 08:08
  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 832

1. Về hoạt động khảo thí:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng trong việc  chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi và tổng hợp, quản lý điểm thi của học sinh, sinh viên, học viên; giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi sau khi thi;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng trong việc  chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi và tổng hợp, quản lý điểm thi của học sinh, sinh viên, học viên; giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi sau khi thi;

Tham gia các Hội đồng xét duyệt, cung cấp các báo cáo về điểm phục vụ công tác xét duyệt của Hội đồng;

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên;

Phối hợp với phòng Đào tạo tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển sinh.

Chủ trì tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi; cung cấp đề thi, hướng dẫn các khoa, các bộ môn xây dựng hệ thống câu hỏi thi, kiểm tra; hướng dẫn quy trình công nghệ khảo thí; chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí;

Cụ thể:

-  Tổ chức, thực hiện công tác khảo thí của trường;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc làm các loại đề thi học phần, thi tốt nghiệp và tổ chức, quản lý hình thức thi cho các tất cả các môn học, học phần trong toàn trường;

- Phối hợp với các khoa/bộ môn đào tạo, tổ chức các kỳ thi từ khâu ra đề, nhân bản đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ đề thi, bài thi và điểm thi;

- Phối hợp với các khoa/bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm cho một số các học phần, môn học; cải tiến và phát triển những phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành và các hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo;

- Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa;

- Cung cấp các báo cáo về điểm phục vụ công tác xét duyệt của Hội đồng;

2. Về hoạt động đảm bảo chất lượng:

Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản của cấp trên, nhà trường về khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo việc đánh giá chất lượng cấp chương trình giáo dục làm căn cứ để hiệu chỉnh chương trình đào tạo, đảm bảo vong đời của mỗi chương trình đào tạo là 3 năm; đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường để thực hiện kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục;

Chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh, sinh viên và các đơn vị có liên quan đề xuất trình Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

Cụ thể:

- Tham mưu xây dựng các chỉ số, tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo từ các khoa, bộ môn đến toàn trường; theo dõi các hoạt động quản lý chất lượng đào tạo từ các khoa/bộ môn trong trường, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị có đào tạo trong trường; định kỳ tổng hợp, phân tích kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng toàn trường, kiến nghị, đề xuất với BGH những biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Xây dựng thủ tục quy trình, hướng dẫn các đơn vị khoa/bộ môn định kỳ thăm dò ý kiến người học sau khi kết thúc các học phần/môn học;  tổng hợp, phân tích kết quả các hoạt động trên để kiến nghị, đề xuất với BGH những biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo.

- Định kỳ tổ chức “Tự đánh giá” nhà trường, bao gồm tự đánh gia cấp trường và cấp chương trình đào tạo (nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá : bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…);

- Tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng, công tác Tự đánh giá

3. Về hoạt động Kiểm tra, giám sát:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng trong việc  chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sư phạm nhà giáo; Kiểm tra, giám sát coi thi, chấm thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ...

4. Về hoạt động phòng, chống tham nhũng; khiếu nại tố cáo:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, giúp Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; khiếu nại tố cáo. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo yêu cầu của đơn vị cấp trên.

Xem thêm: Giới thiệu về Phòng KT&ĐBCL