II. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Chức năng:

Quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo các học phần thuộc lĩnh vực: giáo dục chính trị, tâm lý học, giáo dục học, đoàn đội, ngoại ngữ; các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và hoạt động ngoài giờ cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng chuyên ngành Giáo dục công dân; ngoại ngữ, công tác đội.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực: Giáo dục chính trị, tâm lý học, giáo dục học, đoàn đội, ngoại ngữ trong toàn trường theo chương trình quy định;

- Tham gia thực hiện các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu xã hội theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị, các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và hoạt động ngoài giờ cho học sinh, sinh viên trong nhà trường;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Phối hợp với khoa Bồi dưỡng, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu của đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng, hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.