Thứ/ngày tháng Buổi Thời gian, địa điểm Nội dung
Thứ 2 (25/07/2022)     Sáng    
   Chiều 14:00, PH2

Họp kiểm điểm cuối năm phê bình và tự phê bình

Thành phần: BCH Đảng bộ

     Tối    
Thứ 3 (26/07/2022)     Sáng 8:00, PH2:

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022-2023 và năm 2022   

Thành phần: Theo Thông báo 194/TB-CĐSL, ngày 12/7/2022

   Chiều  15:00, PH2

Các hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn tổ chức bộ máy;

Thành phần: Theo Thông báo 210/TB-CĐSL, ngày 25/7/2022

 

     Tối    
Thứ 4 (27/07/2022)     Sáng    
   Chiều    
     Tối    
Thứ 5 (28/07/2022)     Sáng    
   Chiều  14:00, HT900

Hội nghị công tác chuyên môn năm học 2022-2023

Thành phần: Theo Kế hoạch 164/KH-CĐSL, ngày 6/7/2022 

     Tối    
Thứ 6 (29/07/2022)     Sáng    
   Chiều    
     Tối    
Thứ 7 (30/07/2022)     Sáng    
   Chiều    
     Tối    
Chủ nhật (31/07/2022)     Sáng    
   Chiều    
     Tối