Tuyển sinh

Đề án tự chủ trong tuyển sinh Cao đẳn hệ chính quy từ năm 2015

PHẦN I: ĐỀ ÁN

TỰ CHỦ TRONG TUYỂN SINH

Tại trường Cao đẳng Sơn La

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 34 của Luật Giáo dục đại học; căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng được quy định tại văn bản số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25/4/2014; căn cứ Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31/7/2014 về việc hướng dẫn xây dựng Đề án tự chủ trong tuyển sinh, căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm; Công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015. Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Đề án tự chủ trong tuyển sinh đối với năm 2015 và các năm tiếp theo với các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết xem tệp đính kèm

 
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok