Thống báo xét tuyển bổ sung đợt II hệ cao đẳng chính quy năm 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

Số: 249/TB – CĐSL

Sơn La, ngày 05 tháng 09 năm 2016

           

THÔNG BÁO

Xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2016

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2016, trường Cao đẳng Sơn La thông báo tuyển sinh bổ sung các ngành đào tạo năm 2016 như sau:

I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1. Phương thức 1 xét theo kết quả thi THPT quốc gia.

- Tổ hợp 3 môn xét tuyển không có môn nào bị điểm liệt

2. Phương thức 2 xét theo kết quả học bạ THPT.

3. Các ngành xét tuyển bổ sung đợt 2.

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

Giáo dục công dân

20

2

Công nghệ thông tin

30

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

20

4

Kế toán

20

5

Tài chính ngân hàng

30

6

Chăn nuôi

20

7

Quản lý đất đai

30

8

Quản lý tài nguyên rừng

20

9

Quản lý văn hóa

20

10

Sư phạm Tiếng Anh

20

 

Tổng

230

II. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

Pháp Luật

30

2

Sư phạm Tiểu học

40

3

Sư phạm Mầm non

40

 

Tổng

110

2. Thí sinh đã tốt nghiệp THCS

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

Pháp Luật

30

2

Sư phạm Tiểu học

30

3

Sư phạm Mầm non

30

 

Tổng

90

III. CAO ĐẲNG NGHỀ

Công tác xã hội: 50 chỉ tiêu (Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông)

IV. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

- Thời gian: Từ ngày 05/09/2016 đến 15/09/2016

- Địa điểm: Phòng Công tác học sinh sinh viên – Trường Cao đẳng Sơn La. Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành Phố Sơn La. Điện thoại: 0223.874.546

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

(Đã ký)

- Website trường CĐSL;

 

- Lưu: ĐT, VT.

 
 

Nguyễn Đức Hoàng

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok