Thực hiện khai báo y tế và đăng tải các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19

THÔNG BÁO

V/v thực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch

và đăng tải các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19

Để nâng cao trách nhiệm của cán bộ viên chức, người lao động và học sinh sinh viên Nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường Cao đẳng Sơn La đề nghị cán bộ viên chức, người lao động, học sinh sinh viên thực hiện những nội dung cụ thể sau:

1. Thực hiện khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng NCOVI (ncovi.vn), hoặc khai trực tuyến trên tokhaiyte.vn và cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày.

2. Không đăng tải, chia sẻ các tin tức liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm chứng trên các trang mạng xã hội, trên internet.

Trên đây là thông báo về việc thực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và đăng tải các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, đề nghị cán bộ viên chức, người lao động và học sinh sinh viên Nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo);

- Các đơn vị (Thực hiện);

- Website trường;

- Lưu: VT, CT HSSV.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Thắng

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok