Ngành Quản lý đất đai

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Quản lý đất đai có trình độ cao đẳng.

2. Mô tả công việc

- Cập nhật những thông tin biến động đất đai về địa giới, ranh giới,diện tích, chủ sử dụng, mục đích sử dụng đất... 

- Đo, vẽ bản đồ, thống kê, kiểm kê theo định kỳ;

- Hướng dẫn luật đất đai cho người sử dụng đất;

- Giải quyết những tranh chấp về đất đai;

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hướng dẫn và quản lý việc thực hiện các quyền