Ngành Kế toán

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo cán bộ Kế toán viên có trình độ cao đẳng.

2.  Mô tả công việc

- Xác định đúng hình thức sổ sách kế toán mà đơn vị sử dụng và thực hiện việc mở sổ và ghi sổ kế toán đúng theo chu trình;

- Tính thuế giá trị gia tăng;

- Tính nguyên giá và hao mòn tài sản cố định;

- Tính lương, thưởng, các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ);

- Xác định các khoản công nợ giữa đơn vị với khách hàng, ngân hàng;

- Nắm được tình hình nhập, xuất, tồn nguyên, nhiên, vật liệu;

- Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm;

- Xác định được doanh thu, kết quả lãi, lỗ của đơn vị;

- Lập báo cáo tài chính cuối kỳ kế toán;

3. Cơ hội việc làm

- Làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, trường học.

4. Các kỹ năng cơ bản được hình thành

- Thành thạo trong việc lập sổ, ghi sổ kế toán; lập và sử lý các chứng từ kế toán.

- Lập đúng kết cấu bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

- Thành thạo trong việc tính giá trị các đối tương kế toán (sản phẩm, tính lương, khấu hao tài sản cố định, chi phí sản xuất, các loại thuế) của Doanh nghiệp, tổ chức trong quản lý tài chính theo đúng quy định của Bộ tài chính.

- Bước đầu biết phân tích, lập kế hoạch tài chính, quản lý cho một doanh nghiệp, một tổ chức.

- Sử dụng thành thạo máy tính để làm công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán.

- Phân tích, thống kê được tình hình tài chính tại doanh nghiệp, tổ chức.

- Thành thạo trong việc tính tính toán thuế, miễn, giảm, hoàn thuế, lưu chứng từ, báo cáo.

- Thực hiện đúng quy trình kiểm toán và báo cáo tài chính.

- Bước đầu biết phân tích, đánh giá những diễn biến của thị trường chứng khoán, giao dịch khớp lệnh, báo giá, đấu giá, đấu thầu trái phiếu, cổ phiếu.
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok