Các ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Ngữ văn

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Ngữ văn hoặc môn Lịch sử bậc THCS.

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) các phân môn của Ngữ văn và môn Lịch sử bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

 
 

Ngành Sư phạm Sinh học

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Sinh học hoặc môn Hóa học bậc THCS.

2. Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) các phân môn của Sinh học và Hóa học bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

 

Ngành Sư phạm Toán học

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Toán học hoặc môn Vật lý bậc THCS.

 
 

Công bố chuẩn nghề nghiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54 /TB-CĐSL

Sơn La, ngày 27  tháng 4 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố chuẩn nghề nghiệp các ngành đào tạo

Kính gửi: Các Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Tổ trực thuộc

Thực hiện Thông báo số 412/TB-BGDĐT ngày 12/9/2008 về kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại hội thảo quốc gia “Sinh viên với đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu doanh nghiệp”. Kế hoạch số 139/KH-CĐSP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La và Hướng dẫn số 05/CĐSL - ĐT ngày 05 tháng 3 năm 2009 về việc xây dựng và công bố chuẩn nghề nghiệp 28 ngành cao đẳng. Căn cứ kết quả Hội thảo tại Hội nghi khoa học và đào tạo ngày 22 tháng 4 năm 2008 của trường Cao đẳng Sơn La. Nhà trường yêu cầu các Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Tổ trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Phổ biến chuẩn kỹ năng nghề nghiệp đến cán bộ, giảng viên và sinh viên do đơn vị mình phụ trách;
  2. Ban thư ký biên tập Website nhà trường công bố chuẩn kỹ năng trên trang Web nhà trường;
  3. Các đơn vị quản lý ngành đào tạo tương ứng rà soát chương trình đào tạo đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình nhất là nội dung thực hành, thực tập nhằm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ năng và công việc đối với từng ngành đã đề ra;
  4. Giao cho các tổ bộ môn nghiên cứu điều chỉnh mục tiêu cụ thể của các học phần nhằm tích hợp các học phần đáp ứng theo chuẩn chung đã đề ra;
  5. Giảng viên giảng dạy các học phần căn cứ chuẩn kỹ năng đã đề ra lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá cho từng bài học góp phần đáp ứng chuẩn kỹ năng và công việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên.

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

-          BGH; (báo cáo)

-          Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Tổ trực thuộc, Thư viện (thực hiện);

-          Thư ký ban biên tập Website (thực hiện)

-         Lưu: ĐT, VT.

HIỆU TRƯỞNG


 


 


 


 
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok