Các ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Giáo dục thể chất

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Thể dục hoặc làm Công tác Đội TNTPHCM bậc THCS.

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) môn Thể dục bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức giờ học trên lớp, giờ thực hành đúng yêu cầu, phát huy được tính tích cực của học sinh và phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi;

 
 

Ngành Sư phạm Âm nhạc

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Âm nhạc hoặc làm Công tác Đội TNTPHCM bậc THCS.

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) môn Âm nhạc bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức giờ học trên lớp, giờ thực hành đúng yêu cầu, phát huy được tính tích cực của học sinh và phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi;

- Kiểm tra đánh giá

 

Ngành Sư phạm Công nghệ

1.  Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Công nghệ bậc THCS (Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật nông nghiệp và môn Kinh tế gia đình).

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) các môn KTCN, KTNN và KTGĐ bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức làm thí nghiệm, thực hành đối với các môn Công nghệ bậc THCS;

 
 

Ngành Sư phạm KTCN

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Kỹ thuật công nghiệp và môn Kinh tế gia đình bậc THCS.

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) các môn KTCN và KTGĐ bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức làm thí nghiệm, thực hành đối với môn KTCN bậc THCS;

 

Ngành Sư phạm KTNN

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Kỹ thuật nông nghiệp và môn Kinh tế gia đình thuộc môn Công nghệ bậc THCS.

2.  Mô tả công việc

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) các môn KTNN và KTGĐ bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức làm thí nghiệm, thực hành đối với môn Sinh học bậc THCS;

 
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok