Các quy định tạm thời

UBND TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:  527 /QĐ-CĐSL

Sơn La, ngày 28  tháng 9  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tạm thời một số nội quy, quy định

trong trường Cao đẳng Sơn La

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

 

   Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước;

  Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức;

  Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề; Quyết định số 41/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997; Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

  Căn cứ Quyết định số 13/2008/QĐ- BVHTTDL ngày 10/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học;

  Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng ghi trong Điều lệ trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày  29/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân công, phân cấp công tác Tổ chức và cán bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Sơn La;

  Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La;

 Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này một số nội quy, quy định của Trường Cao đẳng Sơn La (có phụ lục và các nội quy, quy định kèm theo).

Điều 2. Phòng Công tác Học sinh, sinh viên; Tổ chức Cán bộ; các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn trực thuộc nhà trường, các tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và theo dõi tình hình việc thực hiện những quy định cụ thể của các nội quy, quy định trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Các ông/bà: Trưởng các đơn vị thuộc nhà trường; Cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên đang công tác và học tập và khách đến liên hệ công việc tại nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Ban TV Đảng ủy (Báo cáo);

 

- Lãnh đạo trường (Chỉ đạo);

 

- Các đơn vị trực thuộc (Thực hiện);

Đã ký

- Các tổ chức đoàn thể nhà trường (Phối hợp);

 

- Các lớp HSSV (Thực hiện);

 

- Lưu: VT, TCCB, CT HSSV.

                      Nguyễn Huy Hoàng

 

 

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok