Tiêu điểm

Image
Xuân Yêu Thương 2018
Sunday, 04 February 2018
Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân công sở, ban, ngành, cơ... Read more...

Sổ vàng Khuyến học

tn

QUY CHẾ

QUẢN LÝ THU CHI QUỸ HỘI KHUYẾN HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-HKH  ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Hội khuyến học trường Cao đẳng Sơn La)

 

Căn cứ Khoản b, điểm 1, điều 18, chương IV của Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Hội Khuyến học Việt nam, ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-BNV ngày 11/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Công văn số 409/CV - KHVN ngày 24/8/2012 của Hội khuyến học Việt Nam về việc phúc đáp ý kiến của một số tỉnh, thành Hội về Điều lệ của Hội khuyến học địa phương và việc thành lập Hội khuyến học các trường Đại học và các trường Cao đẳng, trung cấp, Ban khuyến học ở các Ban, ngành;

Căn cứ Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 18/10/2009 theo Quyết định số 3077/QĐ-UBND;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Hội Khuyến học trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Điều lệ Hội Khuyến học trường Cao đẳng Sơn La đã được Ban Giám hiệu phê duyệt ngày 28/6/2016 theo Quyết định số 3077/QĐ-CĐSL;

Quy chế quản lý thu chi quỹ Hội Khuyến học trường Cao đẳng Sơn La bao gồm:

Read more...

HƯỚNG DẪN

Thực hiện công tác khuyến học năm 2016

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đại biểu Hội Khuyến học trường Cao đẳng Sơn La khóa III nhiệm kỳ 2016-2020, BCH Hội Khuyến học trường Cao đẳng Sơn La hướng dẫn các chi hội triển khai kế hoạch công tác năm 2016, với các nội dung cụ thể như sau:

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2016

1.Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Nhà trường đưa nội dung khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập vào Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và năm 2016.

2. Tuyên truyền, quán triệt nội dung Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"; Quyết định số 448/QĐ-HKHVN ngày 01/12/2015 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về việc Ban hành “Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu“Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương, “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016-2020, bằng các hình thức: tài liệu giới thiệu, qua đài truyền thanh nhà trường, hội thi tìm hiểu (tổ chức cho SV khối sư phạm năm thứ 2 về công tác khuyến học, vận động học sinh đến trường...).

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực thực hiện tâm nguyện ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Nhân rộng mô hình "Quỹ tình bạn" của khoa Tiểu học-Mầm non đến toàn thể các Chi hội trong nhà trường.

4. Củng cố tổ chức Hội, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo của Hội, cơ cấu kịp thời tổ chức Hội, kiện toàn việc phê chuẩn BCH các chi hội.

Read more...

BẢN QUYỀN THUỘC HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Địa chỉ: Số 310 - Đường Lê Duẩn - TP Sơn La - Tỉnh Sơn La