Tiêu điểm

Image
Xuân Yêu Thương 2018
Sunday, 04 February 2018
Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân công sở, ban, ngành, cơ... Read more...

Sổ vàng Khuyến học

tn

ĐIỀU LỆ HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

(kèm theo Quyết định số 372/QĐ-CĐSL ngày 28 tháng 6 năm 2016

của trường Cao đẳng Sơn La)

Chương I

 

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ

 

Điều 1. Tên gọi của Hội

Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Sơn La

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội khuyến học Trường Cao đẳng Sơn La là tổ chức tự nguyện của cán bộ, giảng viên và HSSV có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tích cực tham gia xã hội hoá giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Góp sức phấn đấu cho phong trào toàn dân học tập, toàn dân tham gia công tác giáo dục, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.

Read more...

ĐIỀU LỆ

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-BNV ngày 11/2/2011 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ)

Khuyến học, khuyến tài là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc, thể hiện đạo lý "học để làm người" của nhân dân Việt Nam.

Ngày nay trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sự    nghiệp "trồng người" vì lợi ích trăm năm để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Giáo dục đã trở thành quốc sách hàng đầu.

Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, Hội Khuyến học Việt Nam đã trở thành một tổ chức xã hội lớn mạnh, cùng với sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo, tích cực tham gia xã hội hoá giáo dục, góp phần xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập.

Read more...

BẢN QUYỀN THUỘC HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Địa chỉ: Số 310 - Đường Lê Duẩn - TP Sơn La - Tỉnh Sơn La