Nội quy - quy định
QUI ĐỊNH VỀ QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG VÀ PHÓ KHOA

Chức danh: TRƯỞNG KHOA

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

1

Quản lý chung về công tác giáo dục tư tưởng chính trị toàn thể CBGV, HSSV trong khoa

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

2

Lập kế hoạch đào tạo hàng năm của khoa trình các phòng chức năng, trường xem xét phê duyệt

1

3

Theo dõi và kiểm tra việc giảng dạy và học tập trên lớp của Giảng viên, GV thỉnh giảng và  HSSV trong khoa theo đúng Qui chế của nhà trường

1

4

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chức danh trong Khoa.

1

5

Ký phê duyệt các Đề cương chi tiết của GV thuộc bộ môn GDTC hoặc của GV thỉnh giảng trước khi đưa vào giảng dạy.

1

6

Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy – học tập trong Khoa, bộ môn được phân công quản lý

1

7

Quản lý trực tiếp các GV, CBVC, HSSV trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

1

8

Được tổ chức các hoạt động đào tạo và NCKH theo đúng qui chế chi tiêu nội bộ của Trường.

2

9

Được quyền ký, đóng dấu Nhà trường các nội dung sau:

1. Giấy xác nhận là HSSV do Khoa quản lý đang theo học tại trường.

2. Xác nhận cho CBGV trong khoa nghỉ với các lý do việc riêng, ốm, con ốm, phải xin phép (thời gian nghỉ dưới 02 ngày).

3. Xác nhận cho HSSV nghỉ học (nghỉ dưới 03 ngày).

1

10

Được quyền đề nghị bổ nhiệm và bãi nhiệm các chức vụ trong Khoa theo điều lệ trường Cao đẳng.

3

11

Phụ trách công tác bình xét, thi đua khen thưởng của khoa

1

12

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật CBVC, GV, HSSV trong Khoa

3

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

1

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo đúng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

2

Chỉ đạo các bộ môn trong Khoa cải tiến chương trình đào tạo hàng năm

1

3

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học/ học phần, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng/ Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp cơ sở (khoa)

2

4

Theo dõi và kiểm tra việc giảng dạy và học tập trên lớp của GV và HSSV trong khoa theo đúng qui chế của Bộ GD & ĐT và của Trường

1

5

Chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc phân công giảng dạy, thực hiện quy chế hoạt động chuyên môn của giảng viên và việc thực hiện nội quy, quy chế của HSSV.

1

6

Quản lý,  phụ trách tổ bộ môn GDTC

1

7

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc NCKH của GV và HSSV trong Khoa

2

8

Chịu trách nhiệm chính về quản lý cơ sở vật chất (phòng thực hành bộ môn GDTC) do Trường ủy quyền quản lý

2

9

Chỉ đạo CBVC trong Khoa thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

1

10

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

3

 

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Thạc Sỹ  trở lên
02 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có uy tín

- Có năng lực lãnh đạo

- Có năng lực chuyên môn

- Biết vi tính văn phòng

- Cẩn thận

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

 

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

 

 

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÓ KHOA

Chức danh: PHÓ TRƯỞNG KHOA

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

1

Kiểm tra quá trình tổ chức giảng dạy của GV trong Khoa hoặc của GV thỉnh giảng của Khoa

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

2

Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy – học tập trong Khoa, bộ môn được phân công quản lý.

1

3

Tổ chức quản lý vận hành trang Website của Khoa

1

4

Ký phê duyệt Đề cương chi tiết của GV thuộc bộ môn GDQP-AN hoặc của GV thỉnh giảng trước khi đưa vào giảng dạy.

1

5

Quản lý trực tiếp các GV, HSSV trong khoa theo phân công của Trưởng Khoa

1

6

Tổ chức các hoạt động đào tạo và NCKH theo kế hoạch đã được phân công của Khoa và theo đúng qui chế chỉ tiêu nội bộ của Trường.

1

7

Thay mặt Trưởng khoa điều hành và quản lý các hoạt động chung của Khoa khi Trưởng Khoa vắng mặt

2

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

1

Chịu trách nhiệm chính về quản lý cơ sở vật chất bộ môn GDQP (kể cả phòng thí nghiệm, phòng thực hành ….) do nhà trường và   khoa ủy quyền quản lý.

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

2

Chỉ đạo các bộ môn trong Khoa cải tiến chương trình đào tạo hàng năm

1

3

Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết của bộ môn, phân môn theo đúng chương trình, giáo trình môn học/ học phần.

1

4

Theo dõi và kiểm tra việc giảng dạy và học tập trên lớp của GV và HSSV trong Khoa theo đúng qui chế của Bộ GD & ĐT và của nhà Trường, ký xác nhận Báo cáo nề nếp dạy và học trên lớp của GV và HSSV hàng tuần.

1

5

Quản lý,  phụ trách tổ bộ môn GDQP-AN

1

6

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc NCKH của GV và HSSV trong Khoa theo sự phân công của Trưởng khoa

1

7

Chỉ đạo CBVC trong Khoa thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

1

8

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Thạc Sỹ  trở lên
01 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có uy tín

- Có năng lực lãnh đạo

- Có năng lực chuyên môn

- Biết vi tính văn phòng

- Cẩn thận

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

 

 

 
QUI ĐỊNH QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG VÀ PHÓ BỘ MÔN

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN

Chức danh: TRƯỞNG BỘ MÔN GDTC

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

1

Phê duyệt các Đề cương chi tiết của GV trong Bộ môn hoặc của GV thỉnh giảng của Bộ môn trước khi đưa vào giảng dạy.

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG KHOA

2

Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy – học tập trong Bộ môn.

1

3

Quản lý trực tiếp các GV, CBVC, HSSV trong Bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

1

4

Tổ chức các hoạt động đào tạo và NCKH theo đúng các quy định của nhà trường.

2

5

Được quyền đề xuất và bảo lưu ý kiến về học thuật trong chương trình, nội dung giảng dạy các môn học/ học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn

1

6

Được quyền triển khai các hoạt động Bộ môn học và công nghệ đã được Hiệu trưởng phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu Bộ môn.

1

7

Đề xuất giảng viên đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng học thuật và giảng dạy của giảng viên và NCKH

2

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

1

Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các vật tư, thiết bị giảng dạy, học tập tại các phòng Thực hành thuộc Bộ môn quản lý

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG KHOA

2

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học/ học phần, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng/ Chủ tịch Hội đồng Bộ môn học giao.

2

3

Theo dõi và kiểm tra việc giảng dạy và học tập trên lớp của GV và HSSV trong Bộ môn theo đúng qui chế của Bộ GD & ĐT và của Trường

1

4

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc NCKH của GV và HSSV trong Bộ môn

1

5

Chịu trách nhiệm hoàn toàn các vấn đề có tính học thuật của chương trình, cải tiến chương trình đào tạo các môn học/ học phần và nội dung nghiên cứu, công nghệ của Bộ môn. Xây dựng kế hoạch hàng năm của bộ môn.

1

6

Quản lý nhân sự bộ môn theo đúng những qui định của Luật lao động Việt nam, qui chế tổ chức và hoạt động của Trường

2

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Thạc Sỹ  trở lên
01 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có uy tín

- Có năng lực chuyên môn

- Biết vi tính văn phòng

- Cẩn thận

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

 

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

 

Chức danh: TRƯỞNG MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

1

Điều tra, thu thập các yêu cầu xã hội trong tương lai và khả năng của Bộ môn, lập kế hoạch đào tạo hàng năm của Bộ môn trình Lãnh đạo trường xem xét, phê duyệt.

1

2

Đề xuất và bảo lưu ý kiến về học thuật trong chương trình, nội dung giảng dạy các môn học/ học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG KHOA

3

Đề xuất và chỉ đạo thực hiện việc cải tiến phương pháp giảng dạy các môn học/ học phần do Bộ môn quản lý và giảng dạy

1

4

Triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ đã được Hiệu trưởng phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

1

5

Đề xuất cho GV đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng học thuật và giảng dạy của giảng viên và NCKH

2

6

Ký xác nhận nội dung chuyên môn các Đề cương chi tiết của GV trong bộ môn hoặc GV thỉnh giảng của bộ môn trước khi đưa vào giảng dạy

1

7

Phân công giảng dạy các học phần và các nhiệm vụ khác thuộc bộ môn đối với các GV

1

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

1

Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các vật tư, thiết bị giảng dạy, học tập tại các phòng Thực hành thuộc Bộ môn quản lý và các hoạt động giáo dục khác theo đúng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường

2

2

Chịu trách nhiệm hoàn toàn các vấn đề có tính học thuật của chương trình đào tạo, nội dung nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ môn. Xây dựng kế hoạch hàng năm của bộ môn.

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG KHOA

3

Chịu trách nhiệm chính về học thuật trong việc cải tiến chương trình đào tạo các môn học/ học phần do Bộ môn quản lý

2

4

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc NCKH của GV và HSSV trong Bộ môn

5

Theo dõi và kiểm tra việc giảng dạy và học tập trên lớp của GV và HSSV trong Bộ môn theo đúng qui chế của Bộ GD & ĐT và của Trường

1

6

Quản lý nhân sự bộ môn theo đúng những qui định của Luật lao động Việt nam, qui chế tổ chức và hoạt động của Trường

2

7

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Thạc Sỹ  trở lên
01 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có uy tín

- Có năng lực chuyên môn

- Biết vi tính văn phòng

- Cẩn thận

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

 

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan.

  


 
QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỢ LÝ KHOA

Chức danh: TRỢ LÝ KHOA

1. Mô tả công việc

· Thực hiện các công việc giáo vụ liên quan đến đào tạo/bồi dưỡng của khoa.

· Thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý HSSV/Học viên của khoa.

· Thực hiện các công việc văn phòng của khoa (lấy công văn, vào sổ công văn, triển khai công văn, sắp xếp văn bản, hồ sơ...)

· Làm các báo cáo của khoa theo quy định của tài liệu ISO và của Trường.

2. Các trách nhiệm được giao

· Nhắc nhở và theo dõi giảng viên gửi đề cương chi tiết trước khi giảng 07 ngày.

· Theo dõi việc thực hiện thời khóa biểu/lịch phân công giảng dạy của HSSV/Học viên và GV.

· Thông báo và theo dõi lịch kiểm tra, lịch thi (coi thi, chấm thi,...).

· Nhắc nhở các lớp (lớp trưởng/ trưởng nhóm, lớp tín chỉ) gửi báo cáo tuần về chất lượng dạy – học trên lớp đúng hạn.

· Thăm dò ý kiến HSSV/Học viên về môn học/học phần ở buổi giảng cuối cùng của môn học/học phần.

· Lập báo cáo tháng về chất lượng dạy – học trên lớp của các lớp trong khoa.

· Thực hiện việc giải quyết MỘT CỬA ĐÚNG HẠN các yêu cầu của HSSV/Học viên.

· Lập báo cáo giải quyết đúng hạn gửi phòng CT-HSSV và phòng THHC.

· Lập sổ theo dõi công văn đến và công văn gửi đi (kể cả yêu cầu của HSSV/Học viên).

· Sắp xếp tài liệu, hồ sơ quản lý ngăn nắp, dễ thấy, dễ tìm.

· Tiếp đón HSSV/Học viên và khách hàng một cách thân thiện, vui vẻ.

· Dự thảo lịch công tác tuần trình lãnh đạo khoa vào thứ 5 hàng tuần.

· Hằng ngày báo cáo Lãnh đạo khoa các công việc và những trục trặc xảy ra.

· Giữ gìn và bảo quản tốt thiết bị văn phòng khoa.

· Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

3. Các quyền hạn được giao

· Được quyền chủ động sắp xếp công việc được giao theo lịch làm việc thuận tiện để hoàn thành tốt mọi công việc.

· Được quyền yêu cầu Lãnh đạo và GV trong khoa tuân thủ những qui định đã được Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành trong tài liệu quản lý ISO.

· Được quyền đề đạt những yêu cầu hỗ trợ để việc công – tư hài hòa và kết quả tốt.

4. Các thông tin cần thiết cho việc thực hiện các công việc

· Quy định 43 của Bộ GD & ĐT về đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

· Quy định của Bộ GD-ĐT về công tác Bồi dưỡng CBCC ngành GD&ĐT.

· Các qui định của Hiệu trưởng liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nhất là qui định 843/QĐ-TCNTP ngày 22-10-2009 “Quy định và hướng dẫn một số công việc cụ thể để GV thực hiện giảng dạy môn học”.

· Tài liệu QMS ISO 9001:2015 của khoa.

5. Các thiết bị, phương tiện hỗ trợ thực hiện công việc

· Máy tính, máy in, mạng internet.

· Điện thoại.

· Tủ đựng tài liệu hồ sơ.

· Các dụng cụ văn phòng.

6. Các mối quan hệ trong việc thực hiện công việc

· CBVC, HSSV trong toàn trường.

7. Những sản phẩm do nhân viên tạo ra

· Tất cả các văn bản, công văn đi, hồ sơ, báo cáo của Khoa/Bộ môn trực thuộc.

8. Yêu cầu chất lượng sản phẩm

· Báo cáo đầy đủ, đúng hạn.

· Lưu trữ hồ sơ ngăn nắp, gọn gàng, khoa học...

· Phòng làm việc sạch sẽ, đồ đạc có trật tự...

· Chính xác, an toàn, bảo mật.

9. Sản phẩm cung cấp cho những ai

· Báo cáo trực tiếp đến Lãnh đạo khoa mọi công việc của Khoa/Bộ môn trực thuộc.

· HSSV, CBVC trong toàn trường.

 

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có nghiệp vụ văn phòng

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình trong công việc

 


free pokerfree poker

Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Flag Counter