Đào tạo dự bị
BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 11 MÔN HỌC HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề cương chi tiết 11 môn học hệ dự bị đại học, bao gồm các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn-Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Anh văn, Giáo dục Công dân, Giáo dục Thể chất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 2464/GD-ĐT ngày 01 tháng 08 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Mục tiêu đào tạo, kế hoạch đào tạo và chương trình các môn học áp dụng tạm thời cho các trường dự bị đại học dân tộc.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Hiệu trưởng các trường dự bị đại học, Trưởng Khoa dự bị đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Chi tiết trong tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Chuong trinh du bi (QD 24).doc)Chương trình dự bị
 
Đào tạo dự bị
Chương trình Đào tạo dự bị
Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Du bi.pdf)Hệ Dự bị
 


free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter