Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi

Kính gửi: Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 như sau:

a)      Về nguyên tắc:

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, các máy tính cầm tay được phép đem vào phòng thi là các máy tính:

-         Không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại, …);

-         Không có thẻ nhớ cắm thêm vào.

b)      Danh sách cụ thể các máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu cơ bản nói trên là:

Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus, FX 570 MS, FX 570 ES và FX 570 ES Plus;

VinaCal 500MS, 570 MS và 570 ES Plus;

Vietnam Calculator VN-500RS; VN 500 ES; VN 570 RS, VN 570 ES;

Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;
Canon FC 45S, LS153TS, F710, F720;
và các máy tính tương đương.

Thông báo này được đăng tải trên webiste Bộ Giáo dục và Đào tạo và được gửi qua e-mail tới các trường đại học, cao đẳng để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục KTKĐCL, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ GDĐH, Thanh tra (để t/h);
- Website Bộ;
- Lưu VT, Cục CNTT.
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quách Tuấn Ngọc
Tập tin đính kèm:
File
Download this file (3243CNTT.pdf)3243CNTT
  free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter