Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg
Kính gửi:   
- Giám đốc các đại học, học viện
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

       Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng thực hiện ngay các công việc sau:

       1. Tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 (xem tiếp...)

 
Điều chỉnh kế hoạch năm học

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /TB-CĐSL

Sơn La, ngày 04 tháng 01 năm 2011THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh kế hoạch năm học đối với hệ Trung cấp K47

Nhằm đảm bảo kế hoạch học tập của hệ trung cấp K47 phù hợp với điều kiện thực tế đào tạo tại nhà trường. Trường Cao đẳng Sơn La thông báo:

1. Các khoa quản lí ngành hệ trung cấp trong toàn trường rà soát lại kế hoạch học tập của toàn đơn vị nói chung, trung cấp K47 nói riêng. Những lớp nào đã học đủ 15tuần trong học kì I năm học 2010-2011 (bắt đầu học từ 27/09/2010) lập danh sách kèm theo đề xuất gửi phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng lên kế hoạch thi.

2. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có nhiệm vụ lập kế hoạch thi cho những lớp trung cấp đã hoàn thành chương trình học kì I năm học 2010-2011 (từ 10/01/2011 trở đi, thời gian thi 2-3 tuần tùy theo điều kiện).

3. Ngay sau khi kết thúc kì thi, các đơn vị tổ chức đào tạo theo chương trình của học kì II năm học 2010-2011 như kế hoạch năm học.

Đề nghị các khoa quản lí ngành trung cấp trong toàn trường, phòng Đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các khoa trong toàn trường

- Phòng KT&ĐBCL

- Lưu ĐT, VT

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

 
Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2011

Theo Quyết định số 

Số: 2331/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010


Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2011

và phân công cơ quan quản lý, triển khai thực hiện Chương trình như sau:

 

Tổng cộng có 15 chương trình như sau:

(Trong đó có chi tiết về Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo gồm có 5 dự án thành phần)


1. Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

4. Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế

5. Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.

6. Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa.

8. Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo.

Các dự án thành phần:

- Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học;

- Dự án 2: Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục;

- Dự án 3: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân;

- Dự án 4: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn;

- Dự án 5: Tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục.


9. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy.

10. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm.

11. Chương trình mục tiêu quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

12. Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu.

13. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

14. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS.

15. Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

(xem thêm...)

(Nguồn: Cục CNTT - Bộ GD&ĐT - Nhóm mail Các trường Cao đẳng)

 
KH Năm học 2010-2011

MỤC ĐÍCH

- Thống nhất thời gian bắt đầu và kết thúc năm học cho các khóa đào tạo;

- Phân bổ thời gian  cho từng hoạt động trong công tác tổ chức đào tạo;

- Dự kiến lịch trình giảng dạy các học phần cho từng ngành đào tạo;

- Một số định hướng chính và hướng dẫn các đơn vị tổ chức công tác đào tạo;

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (KH DT Namhoc 2010-2011.pdf)KH năm học 2010-2011
 
TB Triển khai TT ngoài SP năm học 2010-2011

THÔNG BÁO

V/v triển khai Thực tập tốt nghiệp cho học sinh sinh viên các ngành ngoài sư phạm

năm học 2010 - 2011

 
KH TTSP Tập trung năm học 2010-2011

KH Triển khai TTSP tập trung năm học 2010-2011 cho Khối Sư phạm năm thứ 2 và năm thứ 3

 

- Căn cứ Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 08 năm 2003 về việc ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng sư phạm hệ chính quy;

- Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-CĐSL ngày 20/05/2010 của Trường Cao đẳng Sơn La về tổ chức đào tạo năm học 2010 - 2011;

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (KHTT SP nam hoc 2010-2011.doc)KH TTSP Tập trung năm học 2010-2011
 
Giới thiệu
I. Giới thiệu chung

   - Phòng Đào tạo là một trong những phòng chức năng chính của nhà trường, được tái tổ chức theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24/03/2009 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La.

   - Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng gồm 06 người (01 trưởng phòng, 02 phó phòng, 03 chuyên viên):

               + Nam: 05, Nữ: 01

               + Dân tộc: 0

               + Đảng viên: 04

               + Thạc sĩ: 05, Cử nhân: 01

               + Trình độ lí luận: 06 sơ cấp

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lí và thực hiện công tác đào tạo của nhà trường

2. Nhiệm vụ

   - Xây dựng các kế hoạch đào tạo, tổ chức triển khai sau khi được duyệt

   - Tổ chức quản lí và thực hiện quá trình đào tạo của nhà trường

   - Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy, học tập hàng năm. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động ngoại khóa chuyên môn

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển sinh, quy chế đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

   - Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng và phát triển đội ngũ

   - Phối hợp với phòng Khảo thí & ĐBCL tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện nghiệp vụ, thực hành và thực tập nghề nghiệp của học sinh, sinh viên

   - Lưu trữ hồ sơ đào tạo và phụ trách cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn cho các đơn vị trong trường. quản lí, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình của các hệ đào tạo trong nhà trường

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác giao kế hoạch, kiểm tra và nghiệm thu kết quả lao động của giảng viên. Tổ chức các hoạt động giảng dạy cho giảng viên và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên

   - Phối hợp với Phòng Thiết bị - Công nghệ nghiên cứu ứng dụng các thành tựu về khoa học và công nghệ mới, sử dụng các thiết bị, công nghệ phục vụ đào tạo và tổ chức các lớp học chuyển giao công nghệ và KHKT cho cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên.

 
TB V/V Cử cán bộ, giảng viên khảo sát thực tập
Triển khai kế hoạch số 134/KH-CĐSL ngày 24 tháng 08 năm 2010 của Trường Cao đẳng Sơn La và kế hoạch khảo sát số 203/KH-CĐSL ngày 09 tháng 12 năm 2010 về thực tập Sư phạm tập trung hệ chính quy năm học 2010-2011
 


Trang 35 trong tổng số 35
free pokerfree poker

Đang trực tuyến

Hiện có 11 khách Trực tuyến

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter