Thông báo
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của trường Cao đẳng Sơn La.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67 /KH - CĐSL                                                                 Sơn La, ngày 10 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 

Kính gửi: - Các khoa/bộ môn trực thuộc trường

- Các lớp học sinh sinh viên

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội ngày23/01/2012 và Thông báo số 128/TB-HĐND ngày 26/3/2013 về việc Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Chất-Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị về tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của học sinh sinh viên trường về góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1.Mục đích: Góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.

 

2. Yêu cầu: Phải bám sát các định hướng, yêu cầu, nhiệm vụ, tiến độ quy định; phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai bằng hình thức phù hợp; tạo điều kiện thuận lợi để và học sinh, sinh viên tham gia đóng góp tích cực vào việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; phải được tập hợp đầy đủ, chính xác khách quan, trung thực.

Đọc thêm...
 
Công văn về việc triển khai công tác phát phiếu tố giác tội phạm

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sơn La

Thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tội phạm; Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức thực hiện tố giác tội phạm như sau:

1. Phòng Công tác HSSV

- Xây dựng mẫu phiếu, phô tô và phát phiếu cho các đơn vị

- Thu phiếu của các đơn vị, cử cán bộ rà soát phiếu tố giác, tổng hợp kết quả báo cáo Ban Giám hiệu và Công an Phường Chiềng Sinh.

2. Các đơn vị trực thuộc

- Cử đại diện đến phòng Công tác HSSV nhận phiếu tố giác trước ngày 12.4.2013.

- Tổ chức phát phiếu và vận động toàn thể cán bộ giảng viên, công nhân viên và học sinh sinh viên mạnh dạn, thẳng thắn tố giác viết vào phiếu. Các khoa lập bảng giao nhận phiếu tố giác có chữ ký của đaị diện các lớp và chuyển nộp về phòng Công tác Học sinh sinh viên (có mẫu kèm theo).

- Bố trí hòm thư tố giác tại đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể cán bộ, giảng viên, HSSV tham gia bỏ phiếu tố giác vào hòm phiếu, niêm phong hòm phiếu tố giác chuyển nộp về phòng Công tác Học sinh sinh viên. (Hoàn thành trước ngày 24.4.2013)

Chú ý: Sau đợt bỏ phiếu tập trung, cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên nào phát hiện các tội phạm thì tiếp tục viết phiếu tố giác gửi vào hòm thư góp ý của nhà trường đặt tại các nhà làm việc và ký túc xá.

Yêu cầu các phòng, khoa, các lớp học sinh sinh viên khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./.

Chi tiết xin xem thêm trong tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Cong van phieu to giac.doc)Cong van phieu to giac.doc44 Kb
Download this file (mau phieu to giac.doc)mau phieu to giac.doc27 Kb
 
Phối hợp giữa cơ sở đào tạo TCCN với TTGDTX trong tổ chức đào tạo TCCN

Phối hợp giữa cơ sở đào tạo TCCN với TTGDTX trong tổ chức đào tạo TCCN

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) theo hướng tăng nhanh tỷ lệ học sinh vào học các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), đồng thời hỗ trợ các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) dạy bổ túc văn học trung học phổ thông (THPT) gắn với giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (2258GDCN.PDF)2258GDCN.PDF329 Kb
 
Quyết định ban hành chương trình hành động của ngành Giáo dục 2011 - 2020

Quyết định ban hành chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TW và Chỉ thị số 02/CT- TTg ngày 22/01/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của bộ, cơquan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;

Căn cứ Kết luận số 51-KL/TW ngày 29tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";

 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòngBộ,

Đọc thêm...
 


Trang 8 trong tổng số 12
free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter