Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác Học sinh sinh viên

1. Chức năng: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác giáo dục chính trị, quản lý học sinh sinh viên, công tác y tế trường học, công tác hợp tác quốc tế theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

a) Công tác giáo dục chính trị:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị (đầu năm và hàng kỳ), tuyên truyền giáo dục pháp luật và triển khai, theo dõi thực hiện. Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của HSSV, đề xuất các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời;

- Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, phân loại HSSV theo quy chế hiện hành. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV. Thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của HSSV;

- Tham mưu triển khai các cuộc đối thoại giữa HSSV với lãnh đạo nhà trường;

- Chủ trì trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV.

Đọc thêm...
 
Phân công nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

1. Ông: Khúc Năng Hoàn - Trưởng phòng - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lí giáo dục HSSV

- Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn trường. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, HSSV để đề xuất các chủ trương, biện pháp giáo dục tư tưởng.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng công tác khen thưởng, kỉ luật, chế độ chính sách đối với HSSV

- Thực hiện báo cáo theo định kỳ các công việc đã thực hiện và đang triển khai về tình hình công tác HSSV ở trường.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu các báo cáo công tác HSSV theo quy định của Bộ

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về công tác HSSV

- Triển khai thực hiện chế độ chính sách của nhà nước, của tỉnh đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí, các chế độ liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần cho HSSV

- Thực hiện báo cáo BA CÔNG KHAI đầy đủ, đúng hạn gửi đến Phòng TCCB

- Chỉ đạo CBVC trong Phòng thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

Đọc thêm...
 
Giới thiệu về Phòng Công tác Học sinh sinh viên

I. Giới thiệu chung

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) của Trường Cao đẳng Sơn La tiền thân là Phòng Tổ chức Hành chính, thành lập tháng 7/2004 theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 29/07/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La, tháng 8 năm 2009 tách phòng Công tác Học sinh sinh viên

- Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng gồm 14 người (01 Phó hiệu trưởng, 01 trưởng phòng, 02 phó phòng, Tổ công tác chính trị HSSV gồm 8 giảng viên - chuyên viên, Tổ Quản lý HSSV gồm 5 giảng viên - nhân viên):

+ Nam: 09 người, Nữ: 05 người

+ Dân tộc: 03 người + Đảng viên: 12 người

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ: 07 người; Đại học: 04 người.

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 01 người; Trung cấp: 01 người; Sơ cấp: 09 người

- Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Văn Minh

- Trưởng phòng: ThS. Khúc Năng Hoàn - Giảng viên

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Ngọc An - Giảng viên chính

- Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Hà Dân Huyền - Giảng viên

- Tổ công tác chính trị gồm 08 đ/c:

+ ThS. Khúc Năng Hoàn

+ ThS. Nguyễn Thị Ngọc An

+ ThS. Phạm Hà Dân Huyền

+ ThS. Vương Văn Đàn - Giảng viên

+ Cử nhân: Hoàng Thị Thắm

+ Cử nhân: Lò Ngọc Anh - Chuyên viên

+ Cử nhân: Mai Thị Hà - Chuyên viên

+ Trần Thị Phượng - Nhân viên

- Tổ Quản lý Học sinh sinh viên gồm 5 đ/c:

+ ThS. Lê Văn Minh - Giảng viên

+ ThS. Đỗ Văn Thắng - Giảng viên

+ Cử nhân: Trịnh Tuấn Hùng - Giảng viên

+ Hoàng Sơn - Nhân viên

+ Hoàng Ngọc Huy - Nhân viên

II. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác học sinh, sinh viên; tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo của nhà trường.

III. Khen thưởng

Tập thể lao động xuất sắc 2008 – 2009, 2010 – 2011, 2012 - 2013

 


free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter