Phân công nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

1. Ông: Khúc Năng Hoàn - Trưởng phòng - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lí giáo dục HSSV

- Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn trường. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, HSSV để đề xuất các chủ trương, biện pháp giáo dục tư tưởng.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng công tác khen thưởng, kỉ luật, chế độ chính sách đối với HSSV

- Thực hiện báo cáo theo định kỳ các công việc đã thực hiện và đang triển khai về tình hình công tác HSSV ở trường.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu các báo cáo công tác HSSV theo quy định của Bộ

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về công tác HSSV

- Triển khai thực hiện chế độ chính sách của nhà nước, của tỉnh đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí, các chế độ liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần cho HSSV

- Thực hiện báo cáo BA CÔNG KHAI đầy đủ, đúng hạn gửi đến Phòng TCCB

- Chỉ đạo CBVC trong Phòng thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

 

2. Bà: Nguyễn Ngọc An - Phó Trưởng phòng - Lưu trữ và cập nhật hồ sơ HSSV

- Trực tiếp phụ trách và phân công cán bộ làm công tác văn thư của phòng

- Quản lý tài sản, thiết bị của phòng

- Theo dõi lập báo cáo thống kê việc vay vốn tín dụng đào tạo đối với HSSV

- Đôn đốc và thu đầy đủ hồ sơ HSSV theo quy định của nhà trường. Lưu trữ và cập nhật hồ sơ HSSV

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ HSSV

- Phối hợp với đơn vị liên kết tổ chức khám sức khỏe cho HSSV

- Phối hợp quản lý và giáo dục lưu học sinh Lào

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

3. Ông Sa Bá Đình - Phó Trưởng phòng: ...

4. Ông Phan Phúc Thịnh - Phó Trưởng phòng: ...

5. Lò Ngọc Anh - Chuyên viên phụ trách chế độ chính sách HSSV:

- Tiếp nhận, bảo quản và phân loại các văn bản gửi tới Phòng, trình Lãnh đạo Phòng xem xét, giải quyết.

- Tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết các chế độ chính sách của HSSV.

- Xem xét, kiểm tra việc thực hiên nội quy, quy chế của HSSV nội trú và ngoại trú.

- Thống kê, tổng hợp, xử lý và phối hợp với các Khoa thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ phục vụ hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV theo quy định.

- Trực tiếp giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của HSSV về chế độ chính sách hoặc trình Lãnh đạo Phòng xem xét, giải quyết. -

- Hàng tháng tổng hợp tình hình HSSV vi phạm gửi về các Khoa để phối hợp giáo dục, nhắc nhở về ý thức học tập, ý thức chấp hàng nội quy, quy chế của HSSV trong trường.

- Kiểm tra các thông tin trên hồ sơ của HSSV, nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý HSSV đang học tại trường.

6. Vương Văn Đàn - chuyên viên quản lý giáo dục và đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.

- Trực tiếp theo dõi và đi kiểm tra công tác QLGD HSSV ngoại trú, nội trú để đảm bảo HSSV thực hiện đúng các quy chế, quy định của nhà trường.

- Lập kế hoạch với ban quản lý khu nội trú, đội thanh niên xung kích, thành lập các đội tự quản của HSSV, để bảo đảm an ninh trật tự và giữ vững lập trường tư tưởng chính trị cho HSSV ổn định học tập.

- Trực tiếp lên kế hoạch phối hợp với ban quản lý khu nội trú, đội thanh niên xung kích, đội tự quản của HSSV để nắm bắt nhanh tất cả các trường hợp HSSV vi phạm quy chế để giải quyết nhanh và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Phòng Công tác HSSV.

- Lập kế hoạch phối hợp với các Khoa/ Bộ môn báo cáo nhanh kịp thời những HSSV vi phạm quy chế cho cán bộ Phòng Công tác HSSV để thực hiện công tác quản lý, giáo dục HSSV các lớp, khóa được phụ trách.

- Xây dựng, lập sổ theo dõi, kiểm tra về công tác quản lý HSSV để làm căn cứ phân loại và đánh giá điểm rèn luyện HSSV vào cuối mỗi kỳ và cuối mỗi năm học.

- Chủ động giải quyết các trường hợp HSSV vi phạm quy chế trong phạm vi trách nhiệm của một cán bộ Phòng Công tác HSSV. Để báo cáo nhanh kịp thời cho Lãnh đạo Phòng.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả đánh giá rèn luyện của HSSV.

- Xin ý kiến, trình Lãnh đạo Phòng để giải quyết các trường hợp HSSV vi phạm ngoài trách nhiệm giải quyết của cán bộ Phòng Công tác HSSV.

7. tổ quản lí khu nội trú: Lê Văn Minh, Đỗ Văn Thắng, Trịnh Tuấn Hùng, Hoàng Ngọc Huy, Nguyễn Xuân Nam

- Quản lý toàn diện nhà KTX  được giao phụ trách và các hoạt động của HSSV nội trú

- Có mặt ở vị trí trực theo đúng lịch và thời gian đã được phân công.

- Tiếp nhận, bố trí phòng ở, quản lý về mọi mặt, ăn, ở, học tập, rèn luyện của HSSV nhà được giao phụ trách  và HSSV ở trong Khu nội trú.

- Phổ biến và hướng dẫn thi hành Quy chế công tác HSSV và Nội quy Khu nội trú tới HSSV nhà KTX được giao phụ trách.

- Bảo quản, kiểm tra thường xuyên các phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Khi phát hiện cháy phải áp dụng ngay các biện pháp chữa cháy, đồng thời khẩn cấp thông báo cho các bộ phận liên quan của nhà trường và cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

- Phối hợp chặt chẽ với tổ Bảo vệ, Ban tự quản HSSV nội trú, Đội TNXK tổ chức kiểm soát việc HSSV nội trú thực hiện các quy định, quy chế, nội quy ở khu nội trú. Giám sát việc làm vệ sinh môi trường trong KNT.

- Khi phát hiện các vi phạm quy chế và nội quy, báo cáo ngay với tổ trưởng tổ QLKNT và áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời.

- Khi HSSV nội trú đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác HSSV nội trú hoặc yêu cầu sửa chữa nhà ở, nhà ăn và các trang thiết bị, các hệ thống điện, nước, chống thấm, dột... Phải báo cáo ngay cho tổ trưởng tổ QLKNT có biện pháp giải quyết. Trường hợp có HSSV ốm đau hoặc tai nạn cần cấp cứu kịp thời phải dùng các biện pháp và phương tiện cần thiết để giúp đỡ HSSV.

- Trực tiếp giải quyết khi có sự cố, đề xuất tu sửa, mua mới, thiết bị vật chất KNT, kiểm tra giám sát sinh hoạt của HSSV; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên công việc đến  Trưởng ban theo quy định.

- Phải có thái độ đúng mực đối với HSSV cũng như đối với khách của họ trong KNT.

- Ghi chép đầy đủ tình hình của ca trực và bàn giao sổ trực cho ca trực sau.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

8. Bộ phận Quản lý hồ sơ HSSV: Hoàng Thị Thắm, Mai Thị Hà, Trần Thị Phượng

- Theo dõi và đi kiểm tra HSSV ngoại trú, nội trú để đảm bảo HSSV thực hiện đúng các quy chế, quy định của nhà trường.

- Quản lý Hồ sơ HSSV

- Chủ động giải quyết các trường hợp HSSV vi phạm quy chế trong phạm vi trách nhiệm của một cán bộ Phòng Công tác HSSV, báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo Phòng.

- Xin ý kiến, trình Lãnh đạo Phòng để giải quyết các trường hợp HSSV vi phạm ngoài trách nhiệm giải quyết của cán bộ Phòng Công tác HSSV.

9. Bộ phận Hợp tác quốc tế: Trịnh Đức Toàn, Lò Quỳnh Hiếu.

Tham mưu cho lãnh đạo một số công việc cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch Hợp tác quốc tế hàng năm;

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh LHS Lào hàng năm đến sở GD&TT các tỉnh Bắc Lào.

- Kế hoạch đón, tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với nhà trường.

- Báo cáo kết quả đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế (nước CHDCND Lào)

- Báo cáo công tác Hợp tác quốc tế hàng năm với Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, các sở ngành liên quan.

- Xây dựng các văn bản liên quan đến đào tạo bồi dưỡng LHS, LHV Lào.

Phối hợp với các đơn vị trong công tác quản lí LHS Lào.

10. Tổ Y tế: Đặng Quang Kiên, Hoàng Thị Huyền Trang, Vũ Thị Lan

- Xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác Y tế  trường học trình lãnh đạo phòng xem xét.

- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, tổng hợp, phân loại kết quả KSK HSSV đầu khóa học.

- Khám, sơ cấp cứu ban đầu, kê đơn, phát thuốc điều trị bệnh cho CBVC, HSSV tại tổ Y tế nhà trường;

- Theo dõi, báo cáo công tác phòng chống các dịch bệnh, bệnh tật học đường (Khi có dịch).

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng VSATTP tại bếp ăn tập thể 2 lần/ tháng.

- Tham gia kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường (ICT) các nhà (4 lần/tháng; đánh giá kết quả vệ sinh 1 lần/tháng trong nhà và ngoại cảnh (phát cỏ, rác thải);

- Kết hợp tham gia chỉ đạo công tác VSMT cùng với Đoàn thanh niên (Khi có lực lượng Đoàn);

- Tham mưu sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, kinh phí sử dụng thuốc.

 

 

 

 

 

 

 
free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter